Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 499a na prenájom hrobového miesta
CIN_064/2023
15,00 € Spodniaková Emília Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č.105 na prenájom hrobového miesta
CIN_062/2023
12,50 € Havran Pavol Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 142 na prenájom hrobového miesta
CIN_071/2023
15,00 € Konrád Viliam Mesto Hriňová
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
TAT/VR/47/2023
3 900,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Marián Štulajter
2. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu.
137_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Duga
2. Jún 2023
Zmluva číslo B/27/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
Zmluva číslo B/27/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Veľké Lovce
10,00 € Obec Veľké Lovce Mária Ďurinová
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
1 492 955,08 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
2.mb-73-46/2023
11,40 € Ing. Matúš OLAH Ministerstvo obrany SR
2. Jún 2023
Mandátna zmluva
09;/23/1
750,00 € VO-TOR s.r.o Mesto Senec
2. Jún 2023
Spracovanie osobných údajov
OP/2023/00420408
0,00 € BTS TATRY s.r.o. Obec Jurské
2. Jún 2023
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 11-422830
RD č. 03/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Kajal
2. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2333008187
10,00 € Obec Zatín Ladislav Czehmester
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
02/2023
83 280,00 € Agratech, s.r.o. Obec Ďurďoš
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
100/2023/SOŠPaSNO/14/-101
0,00 € Anna Košútová Stredná odborná škola podnikania a služieb
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
101/2023/SOŠPaSNO/14/-102
0,00 € PaedDr. Elena Vrábľová Stredná odborná škola podnikania a služieb
2. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 03/06/2023 uzatvorená podľa zákona č.116/1990Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov
03/06/2023
52,00 € Marek Janík Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
2. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
118/2023/SOŠPaSNO/14/-119
0,00 € Mgr. Patrik Valko Stredná odborná škola podnikania a služieb
2. Jún 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1418_2015
47/2023
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Bošáca
2. Jún 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní Runway č. 02/2023 41/2023
41/2023
0,00 € Shifters s. r. o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
2. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 83/008/19 zo dňa 05.06.2019
Dodatok č. 3
247,58 € Prima Banka Obec Veľaty