Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Zmluva č. 66-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 66-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € Ober Nussdorf o.z. Trnavský samosprávny kraj
26. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri zriadení a prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra zo dňa 22.10.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri zriadení a prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra zo dňa 22.10.2021
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA ev. č. Držiteľa povolenia: 221238-121864292-JNzVB ev. č. Povinného: 15960/2022/ONM
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA ev. č. Držiteľa povolenia: 221238-121864292-JNzVB ev. č. Povinného: 15960/2022/ONM
53,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-039-OÚ
2022-039-OÚ
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
MANDÁTNA ZMLUVA č. 40/2022/ORP
MANDÁTNA ZMLUVA č. 40/2022/ORP
5 959,20 € Juno, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
483 530,22 € MARO, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA ev. č. Držiteľa povolenia: 221170-L13.0419.19.0001-JNzVB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ JEDNORAZOVEJ NÁHRADY ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA ZO ZÁKONA ev. č. Držiteľa povolenia: 221170-L13.0419.19.0001-JNzVB
4 283,83 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 361 518) / Buant s.r.o. (IČO: 46 615 181) Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202211593_Z
20 599,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Trnavský samosprávny kraj
24. Október 2022
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
21. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2022
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
4 600,00 € ANCHOR DS s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2022
Zmluva č. 43-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 43-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
8 000,00 € Obec Kuklov Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 23.8.2022
DOHODA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 23.8.2022
94 084,40 € Zdravá župa, s. r. o. (IČO: 53708997) / Peter Mokráň (IČO: 30712858) Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211173_Z
103 700,00 € AUTOCONT s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2022
Zmluva č. 42-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 42-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 500,00 € Obec Dunajský Klátov Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
71 868,00 € YMS, a.s. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Trnavský samosprávny kraj