Centrálny register zmlúv

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Zmluva o dodávke vody Rázusova 2A, Nitra
2060/2023
3 600,00 € Západoslovenské vodárne a kanalizácie Nitriansky samosprávny kraj
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmlluve 204/2022/OMai
2069/2023
0,00 € HSE Universe s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
19. December 2023
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 Občianskeho zákonníka
2101/2023
2 500,00 € Obec Dulovce Nitriansky samosprávny kraj
18. December 2023
Dodatok č.4 k Nájomnej zmluve evidovanej pod č. 1998/2017/MAJ
2065/2023
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
18. December 2023
Zmluva o dielo
2062/2023/MAJ
38 880,00 € AKP DEVELOP s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
18. December 2023
Dodatok č. 5 k Dohode o zabezpečení realizácie vytvorenia Administratívneho centra ako nástroja pre komplexné riadenie verejných financií
2063/2023
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Nitriansky samosprávny kraj
13. December 2023
Zmluva o dielo
2053/2023/OMaI
27 500,00 € ARCHIKO PLUS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
12. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
1337/2023
15 058,59 € Zora Pinkeová Nitriansky samosprávny kraj
12. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - ,, Obytná zóna Žitava Park - Dyčka"-a ,, Úprava cesty III/1650 - Dopravné napojenie OZ Žitava Park "
2050/2023
0,00 € Žitava Park,a.s. Nitriansky samosprávny kraj
11. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1299/2023/OMaI
2040/2023
0,00 € PROJEKSTAV - NZ, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 43/1/2023 o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
2054/2023
68 510,24 € ALŽBETKA, n.o. Nitriansky samosprávny kraj
11. December 2023
Zmluva č. 62/4/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
2056/2023
1 227,23 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj
8. December 2023
Zmluva č. 84/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
2042/2023
4 343,50 € Centrum bezbariérovej komunikácie Nitriansky samosprávny kraj
8. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 62/1/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
2046/2023
38 999,52 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj
8. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 62/2/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
2047/2023
11 518,80 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj
8. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 62/3/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
2048/2023
64 873,80 € Domov sociálnych služieb HRABINY Nitriansky samosprávny kraj
7. December 2023
Kúpna zmluva
1962/2023
18 800,00 € IMMO - MEM, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva na dodanie zálohovacieho systému
2051/2023
66 767,64 € MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2057/2023
137 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
2032/2023
100 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Nitriansky samosprávny kraj