Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Nitriansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. OZ
167/2023
33,23 € Dorota Podoláková Nitriansky samosprávny kraj
17. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
166/2023/OKaCR
10 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Nitriansky samosprávny kraj
16. Marec 2023
Protokol č. 0376/2022-OV-0250305/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
2410/2022/MAJ
0,00 € Slovenský pozemkový fond Nitriansky samosprávny kraj
14. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii
164/2023
3 000,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nitriansky samosprávny kraj
14. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte č.ú.: 7000684774/8180
156
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
10. Marec 2023
Zmluva o bežnom účte č.ú. 7000684758/8180
153
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
7. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
8 701,00 € Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Nitriansky samosprávny kraj
6. Marec 2023
Zmluva č. 71/2023 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
71/2023
11 847,60 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Nitriansky samosprávny kraj
3. Marec 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo č. 21040626, evidovanú pod č. 2230/2021/ODaPK
147/2023/ODaPK
1 807 808,26 € Metrostav DS a.s. Nitriansky samosprávny kraj
2. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
144/2023
0,00 € Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj
2. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1980/2022/OMaI
155/2023
0,00 € PS - MOS, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
14. November 2022
„Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra“ – Laboratórny a iný materiál
2229/2022
4 168,80 € KVANT spol. s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
15. November 2022
„Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra“ – Laboratórne prístroje a zariadenia
2228/2022
245 999,52 € VINMONT s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP IROP-Z-302011ALU1-11-44
118_2023
3 730 918,09 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
1. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302071BKA5-72-74
135/2023
808 709,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Nitriansky samosprávny kraj
27. Február 2023
Zmluva o využívaní CASH POOLINGU
136
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
24. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
139/2023
2 240,00 € MATACO - Junior, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
23. Február 2023
Zmluvná podnikateľská dohoda Dodatok č. 2 4500014466
132/2023/ODaPK
0,00 € Colas Kozlekedésépíto Zrt. Nitriansky samosprávny kraj
23. Február 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
138/2023
1 428,00 € MDMK Retail PAL s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby zo dňa 29. decembra 2022, evidovanej pod interným číslom u povinného z vecného bremena 2486/2022/OMaI
117/2023/OMaI
0,00 € KREDITSTAV Piešťany s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj