Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2024
71/2024
0,00 € Oravská galéria Krajské múzeum v Prešove
2. Júl 2024
Dohoda č. 24/37/054/1887 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších
68/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
1. Júl 2024
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja uzatvorená v zmys o majetku vyšších územných celkov le § 6a ods.1 písmena b) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov § 6 ods. 2, 4 zásad hospodárenia a nakladania s majetk
69/2024
1 342,50 € Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove Krajské múzeum v Prešove
24. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 65/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
65/2024
0,00 € Tomáš Grejták Krajské múzeum v Prešove
18. Jún 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 64 /2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
64/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KEŽMAROK
6. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-523-05604 uzatvorený v súlade s ustanoveniami § 22 zákona č. 284/2014 Z.z. o fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministers
22-523-05604
0,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
3. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 55/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
55/2024
0,00 € Stanislav Gosť Krajské múzeum v Prešove
3. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 53/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
53/2024
0,00 € Viera Obrinová Krajské múzeum v Prešove
30. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 45/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
45/2024
0,00 € Ing. Vladimír Liška Krajské múzeum v Prešove
30. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 56/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
56/2024
0,00 € Mgr. Gabriel Trusa Krajské múzeum v Prešove
28. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 63/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
63/2024
0,00 € Dušan Herkeľ Krajské múzeum v Prešove
27. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy oblasť 80300
62/2024
0,00 € Union poisťovňa a.s. Krajské múzeum v Prešove
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-362-02217 uzavretá v súlade s úst. § 22 a § 27 ods. 6 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúr
59/2024
7 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
22. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 54/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
54/2024
0,00 € Ing. Milan Kovaľ Krajské múzeum v Prešove
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke diela č. 01/2024/05 uzavretá podľa §659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
57/2024
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Krajské múzeum v Prešove
20. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách
58/2024
0,00 € Stredoslovenská galéria Krajské múzeum v Prešove
6. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2024 uzatvorená podľa ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 15 zákona č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 15 o
52/2024
0,00 € Krajská galéria v Prešove Krajské múzeum v Prešove
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri udeľovaní súhlasu/licencií použitia fotografií technológií č. 1/2024
50/2024
0,00 € Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s. Krajské múzeum v Prešove
29. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 51/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
51/2024
0,00 € Mária Andreková Krajské múzeum v Prešove
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 46/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
46/2024
0,00 € Ing. Zuzana Gačová Krajské múzeum v Prešove