Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 85/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
85/2023
0,00 € Mária Chalupová Krajské múzeum v Prešove
11. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 33/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
33/2023
0,00 € Juraj Magda Krajské múzeum v Prešove
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 98/2023 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
98/2023
140,00 € MgA. Katarína Vráblová Krajské múzeum v Prešove
6. Október 2023
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy uzatvorená uzatvorená v zmysle § 6a ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom
96/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Krajské múzeum v Prešove
5. Október 2023
Dohoda č. 23/37/054/2858 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je samosprávny kraj
95/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
4. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 88/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
88/2023
0,00 € RNDr. Jozef Eichler, CSc. Krajské múzeum v Prešove
3. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu, č. poistnej zmluvy 5190064498
97/2023
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group Krajské múzeum v Prešove
1. Október 2023
Poistná zmluva č. 11-419646 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
90/2023
132,24 € Union poisťovňa, a.s. Krajské múzeum v Prešove
27. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 92/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
92/2023
0,00 € Gabriela Hardoňová Krajské múzeum v Prešove
27. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 91/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
91/2023
0,00 € Mária Šoltísová Krajské múzeum v Prešove
26. September 2023
Dohoda č. 16 o realizácii odbornej praxe žiakov uzatvorená v zmysle zákona č. 245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príp
93/2023
0,00 € Spojená škola, Masaryková 24, 080 01 Prešov Krajské múzeum v Prešove
26. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 82/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
82/2023
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Hornozemplínske osvetové stredisko
21. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 83/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
83/2023
0,00 € Valéria Šandalová Krajské múzeum v Prešove
21. September 2023
Zmluva o dielo č. 89/2023 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
89/2023
60,00 € Mgr. Júlia Madzíková Krajské múzeum v Prešove
19. September 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 78/2023 uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 zákona NR SR č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách
78/2023
2 880,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
18. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 03/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
03/2023
0,00 € Obec Krivany Krajské múzeum v Prešove
5. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 82/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
82/2023
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Hornozemplínske osvetové stredisko
5. September 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 81/2023
81/2023
0,00 € DHZ Lipany, Martin Petrovský, predseda Krajské múzeum v Prešove
25. August 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá dnešného dňa medzi zmluvnými stranami
79/2023
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Krajské múzeum v Prešove
25. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100034095
80/2023
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove