Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 76/2023 uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 zákona NR SR č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách
76/2023
3 200,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
22. August 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 77/2023 uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 zákona NR SR č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách
77/2023
5 250,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
14. August 2023
Zmluva o nájme výstavy č. 74/2023 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
74/2023
30,00 € Obec Zemplínske Hámre Krajské múzeum v Prešove
9. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 73/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
73/2023
0,00 € Ján Šoltís Krajské múzeum v Prešove
8. August 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 69/2023
69/2023
0,00 € Regionálne múzeum v Rzešove Krajské múzeum v Prešove
8. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 72/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
72/2023
0,00 € Jozef Swaton Krajské múzeum v Prešove
7. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 1503/2022/DSVPaKR uzavretej dňa 16.12.2022 podľa zákona č. 446/2001 Zb. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a s prihliadnutím na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kr
70/2023
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Krajské múzeum v Prešove
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2023 č. 15/2023/K
68/2023
1 102,00 € Mesto Prešov Krajské múzeum v Prešove
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-540-02903 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 22 a § 27 ods. 6 zákona č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia
67/2023
3 686,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
27. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 61/2023 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
61/2023
180,00 € Peter Vyslocký Krajské múzeum v Prešove
27. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 62/2023 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
62/2023
1 200,00 € Spolok šarišských šermiarov SARUS Krajské múzeum v Prešove
26. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 60/2023 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
60/2023
400,00 € Artio, Adam Holáš Krajské múzeum v Prešove
24. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 52/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
52/2023
0,00 € Marek Kovaľ Krajské múzeum v Prešove
24. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 53/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
53/2023
0,00 € Júlia Kožúchová Krajské múzeum v Prešove
20. Júl 2023
Darovacia zmluva č. VHÚ-36-17/2023 uzatvorená v súlade s ustanovením § 11, ods. 7 zákona NR SR č. 278 /1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 10 , ods. 9 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o
66/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Krajské múzeum v Prešove
11. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 65/2023 uzatvorená v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z.z.o odbornom vzdelávaní a
65/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikania Krajské múzeum v Prešove
10. Júl 2023
Zmluva o sponzorstve č. 63/2023 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
63/2023
250,00 € INGMETAL s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
4. Júl 2023
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samospravného kraja uzatvorená v zmysle § 6a ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov § 6 ods. 2 písm. b) a odsek 4 "Zásad hospodárenia a nakladania s
59/2023
0,00 € Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove Krajské múzeum v Prešove
3. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 58/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
58/2023
0,00 € Jana Džačovská Krajské múzeum v Prešove
29. Jún 2023
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore č. 123
57/2023
350,00 € Jozef Čurilla Krajské múzeum v Prešove