Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
4/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
6. December 2023
Darovacia zmluva č. 105/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
105/2023
0,00 € Ondrej Glod Krajské múzeum v Prešove
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
3/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
5. December 2023
Poistná zmluva Havarijne poistenie (KASKO) motorových vozidiel č. 78901463
111/2023
455,04 € Union poisťovňa a.s. Krajské múzeum v Prešove
4. December 2023
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 72902432
112/2023
344,00 € Union poisťovňa a.s. Krajské múzeum v Prešove
4. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 104/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
104/2023
0,00 € Mesto Prešov Krajské múzeum v Prešove
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 107/2023 uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
107/2023
227,55 € Mesto Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
1. December 2023
Zmluva o dielo č. 110/2023 uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
110/2023
110,00 € Ing. Dušan Plichta Krajské múzeum v Prešove
30. November 2023
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 6a ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. b) a ods. 4 ,, Zásad hospodárenia a nakladani
109/2023
15 535,00 € Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove Krajské múzeum v Prešove
29. November 2023
Darovacia zmluva č. 106/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
106/2023
0,00 € Mária Rozmanová Krajské múzeum v Prešove
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVH8-76-98 TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „O
108/2023
Doplnená
36 580,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Krajské múzeum v Prešove
20. November 2023
Servisná zmluva č. 94/2023 uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení
94/2023
0,00 € Fittich Preal s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
15. November 2023
Zmluva o dielo č. 102/2023 uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
102/2023
100,00 € Petra Bačinská Krajské múzeum v Prešove
14. November 2023
Poistná zmluva č. 11-419648 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
101/2023
576,52 € Union poisťovňa a.s. Krajské múzeum v Prešove
8. November 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 86/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
86/2023
0,00 € Jaroslav Sinay Krajské múzeum v Prešove
7. November 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 99/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
99/2023
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Krajské múzeum v Prešove
19. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9107177385 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niekt
100/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2023
Dodatok č. 01/2023 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100034095 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
80/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2023
Dodatok č. 01/2024 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100034095 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
80/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
13. Október 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 85/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
85/2023
0,00 € Mária Chalupová Krajské múzeum v Prešove