Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 126/2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o vere
126/2022
821 965,16 € BETPRESS, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
26. Október 2022
Zmluva o dielo č. 126/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
126/2022
776 862,06 € BETPRESS, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
20. December 2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu z Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky na rok 2022 MK-3501/2022-180
158/2022
475 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Krajské múzeum v Prešove
29. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVH8-76-98 TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „O
108/2023
Doplnená
36 580,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Krajské múzeum v Prešove
24. Október 2022
Mandátna zmluva č. 125/2022 podľa§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")
125/2022
18 480,00 € DOZORING Prešov, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.22-523-05604 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 22 a § 27 ods. 6 zákona č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia
10/2023
18 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
30. November 2023
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja uzatvorená v zmysle § 6a ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. b) a ods. 4 ,, Zásad hospodárenia a nakladani
109/2023
15 535,00 € Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove Krajské múzeum v Prešove
18. Október 2022
Zmluva o dielo č. 117/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
117/2022
14 478,00 € Dušan Žipaj Krajské múzeum v Prešove
16. August 2022
Kúpna zmluva č. 75/2022 uzatvorená podľa § 588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 odst. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení
75/2022
10 000,00 € Martin Sedlák Krajské múzeum v Prešove
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2024/2-2 uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , §15 zákona č.206/2009 Z.z.o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnotya o zmene zák
19/2024
9 400,00 € Východoslovenská galéria Krajské múzeum v Prešove
12. Apríl 2022
Dohoda č. 22/40/060/63 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
32/2022
7 909,12 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.22-540-04610
68/2022
7 400,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
22. August 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 75/2023 uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 zákona NR SR č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách
75/2023
7 100,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
16. Február 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 86/2022
86/2022
7 050,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-362-02217 uzavretá v súlade s úst. § 22 a § 27 ods. 6 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúr
59/2024
7 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
22. August 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 77/2023 uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 13 zákona NR SR č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách
77/2023
5 250,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
16. Február 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 87/2022
87/2022
5 200,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
6. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 31/2022 podľa§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")
31/2022
5 000,00 € Ing. Marek Gmitro Krajské múzeum v Prešove
13. Apríl 2022
Dohoda č. 22/40/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
33/2022
3 954,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
13. Apríl 2022
Dohoda č. 22/40/060/65 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
34/2022
3 954,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove