Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Zmluva o odbornej praxi ZOP 2023/2024 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nádväznosti na ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
11/2024
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Krajské múzeum v Prešove
17. Január 2024
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 10/2024
10/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Obecný úrad Chminianská Nová Ves
14. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 2/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
2/2024
100,00 € Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
14. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 3/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
3/2024
100,00 € Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
14. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 4/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
4/2024
100,00 € RNDr. Peter Pjenčák Krajské múzeum v Prešove
14. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 5/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
5/2024
100,00 € Ing. Samuel Bruss Krajské múzeum v Prešove
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-110-01832 uzavretá podľa ustanovení §19 zákona č. 138/2017 Z.z. o Fonde na podporu kultúry a národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1/2024
1 000,00 € Fond na podporu kultúry a národnostných menšín Krajské múzeum v Prešove
12. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 9/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
9/2024
100,00 € PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Krajské múzeum v Prešove
12. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 8/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
8/2024
100,00 € PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Krajské múzeum v Prešove
12. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 7/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
7/2024
100,00 € Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
12. Január 2024
Autorská zmluva o dielo č. 6/2024 uzatvorená podľa ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631-643 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
6/2024
100,00 € Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 138/2022
DODATOK Č. 1 k Zmluve 138/2022
0,00 € Mgr. Martin Patúš, PhD. Krajské múzeum v Prešove
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 50-000114951PO2016
50-000114951PO2016
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Krajské múzeum v Prešove
20. December 2023
Zmluva o spolupráci a propagácii č. 28/2023 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
115/2023
0,00 € Severovýchod Slovenska Krajské múzeum v Prešove
18. December 2023
Darovacia zmluva č. 113/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
113/2023
0,00 € Nika Antolová Krajské múzeum v Prešove
13. December 2023
Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
114/2023
0,00 € UP Déjenuer, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
12. December 2023
Poistná zmluva č. 11-424935 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
110/2023
0,00 € Union poisťovňa a.s. Krajské múzeum v Prešove
11. December 2023
Darovacia zmluva č. 87/2023 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
87/2023
0,00 € Marta Vitkovičová Krajské múzeum v Prešove
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 153/2021 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
153/2021
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v znení neskorších predpisov
4/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove