Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
42/2023
20,00 € Marcela Šaranová Obec Divina
25. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, jeho následných platných zmien a doplnkov a ich neskoršom znení
619/2023
690,55 € Emília Krejčíková, rod. Bernhauserová Obec Divina
24. Máj 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení
587/2023
6 025,83 € Ing. Marek Sobola, PhD. Obec Divina
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
606/2023
0,00 € Obec Divina Vladimír Babušík
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
605/2023
0,00 € Obec Divina Vladimír Babušík
17. Máj 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ
586/2023
47,33 € Mgr. Janka Mičencová a ďalší Obec Divina
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Zberný dvor Divina"
562/2023
9 964,50 € ALLEA, n. o. Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
40/2023
10,00 € Albín Lokaj Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 230425_01 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
230425_01
Doplnená
3 480,00 € EUPC s. r. o. Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2300425_02
230425_02
3 480,00 € EUPC s. r. o. Obec Divina
3. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
30/2023
20,00 € Anna Kadášová Obec Divina
3. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
32/2023
20,00 € Anna Vlková Obec Divina
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. KZ 0201/2023 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
0201/2023
14 100,00 € KRAJSPOL SK s. r. o. Obec Divina
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1423 149
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 2023/04/18 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
2023/04/18
144 360,00 € G-TECHNIK s. r. o. Obec Divina
29. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
38/2023-L
20,00 € Veronika Nižníková Obec Divina
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 23/2/2-3 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
23/2/2-3
Doplnená
37 848,00 € ELKOPLAST Slovakia, s. r. o. Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
467/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
466/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
468/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Obec Divina