Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
414 320,36 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Divina
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby
490/2023
Doplnená
348 337,58 € Marek Benko s. r. o. Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 04-01-2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
04-01-2022
341 787,50 € STAVTYP, s. r. o. Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.04-01-2022
4852022
341 787,50 € STAVTYP s. r. o. Obec Divina
20. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.
343/2023
191 077,92 € Lipos, s. r. o. Obec Divina
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 2023/04/18 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
2023/04/18
144 360,00 € G-TECHNIK s. r. o. Obec Divina
29. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
1232/2022
61 608,00 € VHVS s. r. o. Obec Divina
28. September 2022
Zmluva o dielo č. zhot. 2022/EB/001/032
2022/EB/001/032
Doplnená
41 973,95 € STRABAG s. r. o. Obec Divina
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zhot. 2022/EB/001/032
Dodatok č. 1 k 2022/EB/001/032
41 973,95 € STRABAG s.r.o. Obec Divina
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 23/2/2-3 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
23/2/2-3
37 848,00 € ELKOPLAST Slovakia, s. r. o. Obec Divina
27. Júl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
162/2023
33 750,00 € PROJEKTANT s. r. o. Obec Divina
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
442/2023
23 747,62 € Tri svište SVK s. r. o. Obec Divina
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2023
16 200,00 € ŠK JUVENTA o. z. Obec Divina
16. Január 2023
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
45/2023
15 000,00 € Nelson Services, s. r. o. Obec Divina
4. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311071CIL6
14 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divina
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. KZ 0201/2023 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
0201/2023
14 100,00 € KRAJSPOL SK s. r. o. Obec Divina
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Zberný dvor Divina"
562/2023
9 964,50 € ALLEA, n. o. Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - v areáli ZŠ Divina" uzavretá podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
4962022
8 880,00 € Ing. Gabriela Antáleková Obec Divina
26. Jún 2023
Zmluva o dielo
748/2023
8 450,00 € MhM, s.r.o Obec Divina
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - projekt "Riešenie migračných výziev v obci Divina"
IROP-Z-30291DCT9-91-108
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divina