Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o dielo
17/2024
713 500,80 € BM-MONT, s.r.o. Obec Divina
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
414 320,36 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Divina
13. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07/470
194
414 320,36 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Divina
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom realizácie stavby
490/2023
Doplnená
348 337,58 € Marek Benko s. r. o. Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 04-01-2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
04-01-2022
341 787,50 € STAVTYP, s. r. o. Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.04-01-2022
4852022
341 787,50 € STAVTYP s. r. o. Obec Divina
20. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.
343/2023
191 077,92 € Lipos, s. r. o. Obec Divina
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 2023/04/18 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
2023/04/18
144 360,00 € G-TECHNIK s. r. o. Obec Divina
29. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
1232/2022
61 608,00 € VHVS s. r. o. Obec Divina
28. September 2022
Zmluva o dielo č. zhot. 2022/EB/001/032
2022/EB/001/032
Doplnená
41 973,95 € STRABAG s. r. o. Obec Divina
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zhot. 2022/EB/001/032
Dodatok č. 1 k 2022/EB/001/032
41 973,95 € STRABAG s.r.o. Obec Divina
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 23/2/2-3 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
23/2/2-3
Doplnená
37 848,00 € ELKOPLAST Slovakia, s. r. o. Obec Divina
27. Júl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
162/2023
33 750,00 € PROJEKTANT s. r. o. Obec Divina
17. Jún 2024
Kúpna zmluva
24/2024
24 964,10 € Darina Bullová Obec Divina
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
442/2023
23 747,62 € Tri svište SVK s. r. o. Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. a zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p.
1622023
22 800,00 € ConVesting s. r. o. Obec Divina
20. Február 2024
Zmluva o dielo uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
10/2024
20 450,00 € Ing. Alfréd Turčan Obec Divina
12. Február 2024
Zmluva o dielo č. 5/2024
5/2024
19 200,00 € ConVesting s. r. o. Obec Divina
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2023
16 200,00 € ŠK JUVENTA o. z. Obec Divina
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2024
16 200,00 € ŠK JUVENTA Obec Divina