Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
21/2023
20,00 € Stanislav Poliaček Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
17/2023
20,00 € Helena Mičencová Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
16/2023
20,00 € Andrej Vančo Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
7/2023
20,00 € Viola Figurová Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
13/2023
20,00 € Dušan Vrančík Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
11/2023
20,00 € Vladimír Sokol Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
12/2023
20,00 € Jozef Jati Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1/2023
20,00 € Mária Maceášiková Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
8/2023
20,00 € Irma Ovečková Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
9/2023
20,00 € Miroslav Čuraj Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
24/2023
20,00 € Mária Cmárová Obec Divina
30. Marec 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
419/2023
800,00 € Anton Škubák Obec Divina
30. Marec 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
25/2023
10,00 € Daniela Nemcová Obec Divina
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
396/2023
0,00 € JaKUBIK development s. r. o. Obec Divina
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023
397/2023
900,00 € Stolnotenisový oddiel, Športový klub Supertalent Obec Divina
20. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.
343/2023
191 077,92 € Lipos, s. r. o. Obec Divina
8. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30. 06. 2016
330/2023
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Divina
23. Február 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
285/2023
1 440,00 € Mišutka Zdeno Obec Divina
23. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení so zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v aktuálnom znení v znení neskorších predpisov
286/2023
0,00 € Mišutka Zdeno Obec Divina
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2023
16 200,00 € ŠK JUVENTA o. z. Obec Divina