Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená podľa § 51 Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
1028/2022
440,00 € Občianske združenie POMOC PRE ADAMKA Obec Divina
28. September 2022
Zmluva o dielo č. zhot. 2022/EB/001/032
2022/EB/001/032
Doplnená
41 973,95 € STRABAG s. r. o. Obec Divina
19. August 2022
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program lokálnych komunít"
887/2022
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Divina
11. Júl 2022
Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
756/2022
360,00 € eSYST, s. r. o. Obec Divina
11. Júl 2022
Licenčná zmluva uzatvorená podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
757/2022
360,00 € eSYST, s. r. o. Obec Divina
8. Júl 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 04-01-2022
04-01-2022
0,00 € STAVTYP s. r. o. Obec Divina
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č. C-NBS1-000-072-843
C-NBS1-000-072-843
530,00 € Národná banka Slovenska Obec Divina
14. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
5652022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Divina Obec Divina
14. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 01/2022
012022
0,00 € Základná škola s materskou školou Divina Obec Divina
3. Máj 2022
Zmluva o Platobnej karte
5132022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
2. Máj 2022
Zmluva č. 1422 154 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422 154
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 04-01-2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s § 114 ods. 7 v súbehu s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
04-01-2022
341 787,50 € STAVTYP, s. r. o. Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - v areáli ZŠ Divina" uzavretá podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
4962022
8 880,00 € Ing. Gabriela Antáleková Obec Divina
28. Apríl 2022
Zmluva o dielo č.04-01-2022
4852022
341 787,50 € STAVTYP s. r. o. Obec Divina
26. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
488/2022
240,00 € BROS Computing, s. r. o. Obec Divina
5. Apríl 2022
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
436/2022
4 860,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo (predávajúci) Obec Divina (kupujúci)
1. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
411/2022
990,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení webového sídla uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
SOD-97-03-2022-SK
1 668,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-97-03-2022-SK
504,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina
1. Apríl 2022
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
CUET-97-03-2022-SK
1 242,00 € Galileo Corporation s. r. o. Obec Divina