Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p.
343/2023
191 077,92 € Lipos, s. r. o. Obec Divina
8. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30. 06. 2016
330/2023
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Divina
23. Február 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
285/2023
1 440,00 € Mišutka Zdeno Obec Divina
23. Február 2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení so zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v aktuálnom znení v znení neskorších predpisov
286/2023
0,00 € Mišutka Zdeno Obec Divina
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školského zariadenia
01/2023
16 200,00 € ŠK JUVENTA o. z. Obec Divina
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v r. 2023
89/2023
2 400,00 € Jednota dôchodcov Divina Obec Divina
2. Február 2023
Zmluva o zimnej údržbe súkromnej príjazdovej komunikácie obcou
214/2023
20,00 € JUDr. Drahomíra Caroline Bohačiková Obec Divina
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/07
414 320,36 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Divina
18. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
61/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Divina
18. Január 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
56/2023
158,40 € INISOFT s. r. o. Obec Divina
16. Január 2023
Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
45/2023
15 000,00 € Nelson Services, s. r. o. Obec Divina
16. Január 2023
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
46/2023
100,00 € JUVENTAS Žilina, n. o. Obec Divina
5. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov na rok 2023
5/2023
144,00 € BROS Computing, s. r. o. Obec Divina
4. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z311071CIL6
14 250,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Divina
21. December 2022
Rámcová zmluva č. 1/2022
1/2022
0,00 € T+T, a. s. Obec Divina (Mikroregión Hričov, združenie obcí)
5. December 2022
Kúpna zmluva
1222/2022
200,00 € Jozef Hložný Obec Divina
30. November 2022
Zmluva o nájme časti podperných bodov
1236/2022
380,00 € Nelson Services, s. r. o. Obec Divina
29. November 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
1232/2022
61 608,00 € VHVS s. r. o. Obec Divina
24. November 2022
Zmluva o bežnom účte (hlavný)
1221/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a. s. Obec Divina
24. November 2022
Zmluva o bežnom účte (dotačný)
1220/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a. s. Obec Divina