Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Mandátna zmluva č. 157/2023
157/2023
3 384,00 € VHVS s. r. o. Obec Divina
26. Jún 2023
Zmluva o dielo
748/2023
8 450,00 € MhM, s.r.o Obec Divina
23. Jún 2023
Kúpna zmluva
155/2023
488,00 € Emil Kubáň, Anton Nemec Obec Divina
8. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
44/2023
10,00 € Emília Mravcová Obec Divina
8. Jún 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ
684/2023
712,60 € Peter Valčuha a manž.Božena Obec Divina
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít" zo dňa 12. 8. 2022
664/2023
6 000,00 € Nadácia COOP Jednota Obec Divina
1. Jún 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
42/2023
20,00 € Marcela Šaranová Obec Divina
25. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, jeho následných platných zmien a doplnkov a ich neskoršom znení
619/2023
690,55 € Emília Krejčíková, rod. Bernhauserová Obec Divina
24. Máj 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení
587/2023
6 025,83 € Ing. Marek Sobola, PhD. Obec Divina
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
606/2023
0,00 € Obec Divina Vladimír Babušík
22. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
605/2023
0,00 € Obec Divina Vladimír Babušík
17. Máj 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. §588 zák. č.40/1964 OZ
586/2023
47,33 € Mgr. Janka Mičencová a ďalší Obec Divina
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - asistencia pri implementácii Projektu s názvom "Zberný dvor Divina"
562/2023
9 964,50 € ALLEA, n. o. Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
40/2023
10,00 € Albín Lokaj Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 230425_01 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
230425_01
3 480,00 € EUPC s. r. o. Obec Divina
10. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 2300425_02
230425_02
3 480,00 € EUPC s. r. o. Obec Divina
3. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
30/2023
20,00 € Anna Kadášová Obec Divina
3. Máj 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
32/2023
20,00 € Anna Vlková Obec Divina
2. Máj 2023
Kúpna zmluva č. KZ 0201/2023 uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.
0201/2023
14 100,00 € KRAJSPOL SK s. r. o. Obec Divina
2. Máj 2023
Zmluva č. 1423 149 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1423 149
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Divina