Centrálny register zmlúv

Obec Divina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 2
1370/2023
1 749,36 € ČSOB Poisťovňa a. s. Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. a zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v z. n. p.
1622023
22 800,00 € ConVesting s. r. o. Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/60/2023
20,00 € Ladislav Žeriava Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/57/2023
10,00 € Veronika Lašútová Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/48/2023
20,00 € Anton Zemánek Obec Divina
20. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
CZ/56/2023
20,00 € Miriama Lašútová Obec Divina
15. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
186/2023
700,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Divina
3. November 2023
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p.
184
2 260,00 € Mária Krížeková, rod. Valčuhová Obec Divina
3. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/36 uzatvorená podľa § 10 ods.3, písm. a) ods.4, ods.10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpsisov
č. 23/25/010/36
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina
2. November 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409042887
22,68 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Divina
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Divina v roku 2023
89/2023-3
1 700,00 € Telovýchovná jednota, Futbalový oddiel Divina Obec Divina
27. Október 2023
Dohoda číslo: 23/25/054/275
178/2023
85,55 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Divina
19. Október 2023
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle ust. 628 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
1023/2023
600,00 € Jozef Gabaj Obec Divina
18. Október 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica
09/2023/01
10 000,00 € LESY Slovenskej republiky, š. p. Obec Divina
27. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 490/2023
490/2023
Doplnená
0,00 € Marek Benko s. r. o. Obec Divina
25. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
172/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Divina
11. September 2023
Poistná zmluva
2409151738
395,88 € Generali Poisťovňa Obec Divina
7. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202308-NP-0302
236,70 € Stredoslovenská distribučná a. s. Obec Divina
4. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve
1012/2023
0,00 € MhM, s.r.o. Obec Divina
31. August 2023
Kúpna zmluva v zmysle ust. § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
169/2023
8,00 € Emil Kubáň, Anton Nemec Obec Divina