Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2022
Dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce a vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa
36/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. Január 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
11/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Január 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
17/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. December 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022
198/2021/AXNV
0,00 € Základná organizácia OZPP - agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. December 2021
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
199/2021/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. November 2021
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
161/2021/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. August 2021
Zmluva o dielo projekt kybernetickej bezpečnosti uzatvor. v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
117/2021/AXNV
3 600,00 € Ing. Marek Mička agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. December 2020
Dodatok č. 11 ku zmluve na vývoz odpadov č. 080102-1B zo dňa 17.01.2008
200/2020/AXNV
0,00 € Nitrianske komunálne služby s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. December 2020
Zmluva o plnení vyhradených povinností
204/2020/AXNV
0,00 € RECobal s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. September 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1061/2020/UZ
160/2020/AXNV
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. September 2020
Zmluva o termínovanom úvere č. 1061/2020/UZ
154/2020/AXNV
2 500 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. September 2020
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1298/2020/D
155/2020/AXNV
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Február 2020
Poistná zmluva - poistenie vnútroštátnej výstavy / veľtrhu
77/2020/AXNV
50,00 € Union poisťovňa, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Január 2020
Realizačná zmluva k rámcovej zmluve o spolupráci a k rámcovej zmluve o nájme č.z. 263/2017/AXNV
618/2019/AXNV
0,00 € MDL Expo s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. September 2019
Výpoveď Zmluvy o spolupráci
466/2019/AXNV
0,00 € NATUR-PACK, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. September 2019
Výpoveď Zmluva o plnení vyhradených povinností
467/2019/AXNV
0,00 € NATUR-PACK, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Poistná zmluva č. 3559005987 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
526/2019/AXNV
13 414,38 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Poistná zmluva č. 411 027 111 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pre poistenie majetku
522/2019/AXNV
128 724,57 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Poistná zmluva č. 1110010012 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
523/2019/AXNV
13 500,00 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Poistná zmluva č. 1110010004 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pre poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov štátneho podniku a štátneho podniku
524/2019/AXNV
7 800,00 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik