Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Nestlé Slovensko s.r.o. - Darovacia zmluva
38/2023
206,00 € Nestlé Slovensko s.r.o. Obec Sebedražie
1. December 2023
Dohoda č. 23/12/010/52 - Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Prievidza
37/2023
0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prievidza Obec Sebedražie
1. December 2023
Predmetom zmluvy je suchý, chladený a mrazený potravinový tovar z produktového katalógu
OP/2023/00433128
0,00 € Hossa family, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
1. December 2023
Usporiadanie právnych vzťahov pre zrealizovanie stavby Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Ordzovany, v súvislosti so zriadením vecného bremena
OP/2023/00433130
200,00 € Obec Ordzovany Mgr. Ladislav Jankovčin
1. December 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
121/23
2 100,00 € Obec Gánovce Ž. Návojská, H. Návojská, R. Návojský
1. December 2023
Zmena postupníka
OP/2023/00433120
0,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Mlynčeky
1. December 2023
Poskytnutie podpory na účely financovania, resp. spolufinancovania projektu.
231364 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Mlynčeky
1. December 2023
Kolektívna zmluva
OP/2023/00433126
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej Materská škola
1. December 2023
k.ú. Trenčín, Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov"
2513/2023-PN
936,54 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Investor Železnice Slovenskej republiky Oprávnený z VB Mesto Trenčín
1. December 2023
Nájomná zmluva k.ú. Stráže, prenájom pozemku CKN č. 654/4, LV č. 1747
2517/2023-PN
80,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EOK Australian Slovakia, s.r.o.
1. December 2023
Dohoda - k.ú. Radiša, dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade za užívanie pozemku
2518/2023-PN
126,63 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Západoslovenská distribučná, a.s.
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Rača, "Úprava Račianskeho potoka v mieste križovania s plynovodom"
2520/2023-BA
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Investor Ladislav Földes a Otília Földesová Oprávnený z vecného bremena SPP - distribúcia, a.s.
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Horné Kočkovce "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov"
2521/2023-PN
82,70 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik InvestorŽeleznice Slovenskej republiky Oprávnený z vecného bremena Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Stará Turá "STARÁ TURÁ TOPOLECKÁ - VODOVOD - 1.časť"
2523/2023-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Stará Turá
1. December 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Lozorno, prenájom časti pozemku "Revitalizácia hlavného námestie obce Lozorno"
2524/2023-BA
100,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Lozorno
1. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Bošáca, "Rozšírenie verejného vodovodu v Obci Bošáca"
2525/2023-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Bošáca
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Chtelnica, z "Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2-5. etapa - SO 01 Verejná stoková sieť
2526/2023-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Chtelnica
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Trenčianske Biskupice, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 1183/3, LV č. 1662
2527/2023-PN
83,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Martina Firit
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Palúdzka, "Stavebné úpravy verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš"
2528/2023-PN
2 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Dohoda - k.ú. Chvalová, dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade
2531/2023-BB
36,72 € Stredosovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik