Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Z M L U V A na opakované dodávky potravín č. UVTOS-00233/32-ZE-2024-12
UVTOS-00233/32-ZE-2024-12
129 354,84 € POZANA MEAT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
18. Júl 2024
Zmluva o nájme multifunkčných zariadení a poskytovaní súvisiacich služieb
Z2400227
127 096,80 € Z + M servis a. s. Slovenská konsolidačná, a.s.
19. Júl 2024
Záložná zmluva č. 708/310/2024
708/310/2024/ZZ
124 800,00 € Jozef Dzurov a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20245879_Z
122 255,29 € Disig, a.s. Národný bezpečnostný úrad
19. Júl 2024
Kúpna zmluva
Z20245639_Z
120 000,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Nitra
18. Júl 2024
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
1521/2024/OE
120 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prešovský samosprávny kraj
19. Júl 2024
Rámcová dohoda č. SVO-RVO2-2024/000340-008
SE_ZM_SVO-RVO2-2024-000340-008_2024
119 441,83 € MABONEX SLOVAKIA, spol. s. r. o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
19. Júl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024
0345/2024
115 633,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
18. Júl 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021K525-222-13 zo dňa 31.8.2018
3871810_2
111 024,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Piešťany
18. Júl 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302021K525-222-13 zo dňa 31.8.2018
1075/2024
111 024,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Piešťany
19. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 501/UNB/2024 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
501/UNB/2024
107 235,26 € PP Catering spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
18. Júl 2024
Zmluva o prevode majetku mesta Galanta
ROZ_125/2024
105 812,40 € Patria-Domov dôchodcov Mesto Galanta
19. Júl 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
326/2024
105 088,80 € Slovenská republika - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19. Júl 2024
Zmluva o dielo Na vykonanie prác na stavbe: Zmluva o dielo na vykonanie stavebných práce na stavbe: Výstavba verejných toaliet v okolí jazera na Štrbskom Plese
84/2024
103 604,35 € Ján Michalko Obec Štrba
18. Júl 2024
Zmluva o dodávke a montáži
UVTOS-01911/36-SA-2024
103 230,00 € OMES spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca
18. Júl 2024
Zmluva o dielo na dodanie klasifikovaných mračien bodov – lokalita 12
1-400-0042-2024
102 440,40 € PHOTOMAP s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
18. Júl 2024
Zmluva o dielo na dodanie klasifikovaných mračien bodov – lokalita 29
1-400-0045-2024
102 401,28 € PHOTOMAP s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
19. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a mandátnej zmluve pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Pavlovce (križovatka s cestou II/531) - Abovce (križovatka s cestou I/67); kumulatívne staničenie km 31,900 - 53,451; II. etapa“
197(346/2023/ODDIPVIS)
101 580,00 € AFRY CZ s.r.o., konajúci prostredníctvom svojej organizačnej zložky: AFRY CZ s.r.o. – organizačná zložka Slovensko Banskobystrický samosprávny kraj
19. Júl 2024
BOB n.o.
MAGDG2400244
100 000,00 € Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 109/2024-2/1.5
100 000,00 € Alef Film & Media s.r.o. Audiovizuálny fond