Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie
00261/00477/2023
69 500,00 € Ing. arch. František Matia Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.594/2022
542/2023
69 238,46 € FBT Slovakia s.r.o. Mesto Malacky
26. September 2023
Zmluva o dielo
1658
68 600,02 € TZB Technológie, s.r.o. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
26. September 2023
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
21512/2023/OLP/RLeg-6
68 001,60 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Dopravný úrad
26. September 2023
Dohoda o urovnaní uzavretá v zmysle § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
ZM-93-20-2-00477-03410
67 375,20 € TREVA, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Zmluva č. 230445 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
GEN_392/2023
63 596,54 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
26. September 2023
Rámcová dohoda č. 437/2023
Rámcová dohoda č. 437/2023
63 565,54 € DISPOMED s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26. September 2023
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
63 240,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce
26. September 2023
Kúpna zmluva č.: CPS-2023/000062-004
CPS-2023/000062-004
62 956,16 € SPM - Security Papers, s. r. o. Centrum polygrafických služieb
26. September 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/2220/II/RUK/OCOZ
62 270,88 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
26. September 2023
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Mrazené mäso“
UVVaUVTOS-01809/32-NR-2023
61 784,40 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
309/2023/OPaI-35620 (987/8/2023/36)
61 107,28 € Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Košický samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o dielo
11.09.2023
60 576,00 € S4IT, s.r.o. VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
26. September 2023
Zmluva o dielo
23/2023
60 557,72 € Ľubomír Povinský SMP UNIVERSAL II, Jozefa Škultétyho 235/4, 969 01 Banská Štiavnica Obec Baďan, Baďan 11, 969 01 Baďan
26. September 2023
Kúpna zmluva č. 40941923 na prevod vlastníckeho práva pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dúbravka, registra „C" KN, parc. č. 4097/10, 4097/9, LV č. 847.
40941923
60 400,00 € Horka Martin Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-35-21-2-00173-03410 Investičný projekt č. I00TSND32001 – Rekonštrukcia CHÚV na DÚV
DO-93-21-2-00173-03230/01
60 223,20 € SLOVRIA SLOVAKIA, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Kúpna zmluva č. 57/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 57/2023/ORP
59 583,60 € Megaflex spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o dielo na inštaláciu fotovoltaického zariadenie na streche haly Slovenského stolnotenisového zväzu
Zmluva o dielo 1/2023
58 680,00 € Zelenapredom s.r.o. Slovenský stolnotenisový zväz
26. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310192_Z
57 756,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DLH1-91108
57 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Rankovce, 044 45 Rankovce č. 10