Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1802/3.1/011
728/2024
374 287,79 € Mesto Fiľakovo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0101/2024
346 917,03 € Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083PO620002
083PO620002
320 667,40 € URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o dielo - Rozšírenie MŠ vo Vyšnej Šebastovej
01/05/2024
320 664,08 € Kondor - SP, s.r.o., r.s.p. Obec Vyšná Šebastová
24. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO č.: UPJŠ – 243/2024 - Rekonštrukcia strechy – veže na objekte Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
UPJŠ - 243/2024
320 010,18 € Box Park, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
155/2024/UCM
259 000,00 € Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
202/4/2024/ZZ
218 770,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Železničiarska 1425/32,34,36, Galanta, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
28/2024
215 689,75 € OBEC VYŠNÝ MEDZEV Ministerstvo životného prostredia SR
24. Máj 2024
Rámcová dohoda "Budovanie optickej siete pre potreby Mestského úradu"
005/24/01
210 695,55 € AD plan s.r.o. Mesto Senec
24. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/33/19B/38
197 308,57 € Fair Facility SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
404/25/2024/ZZ
195 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Nábrežie 292/2, 4, 6, Šurany, v zastúpení Bytkomfort, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 01/2024
194 790,12 € BaUstav corporation s.r.o. Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
24. Máj 2024
Stavebné práce - oprava tried a havarijného stavu kanalizačného potrubia
Zmluva o dielo č. 02/2024
189 219,56 € BOTTINO LC s.r.o. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
24. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k projektovej zmluve č. 27/2020 na realizáciu projektu v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a štátneho
687/2024
187 522,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmenový list č. 017/2024
165/2024
184 263,26 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
24. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
146/2021-2060-4233-AZW9-ZZ-1
172 829,28 € SVOMEX, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20243477_Z
159 840,00 € Alanata a. s. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
19633/2024-M_OSAP, 66415/2024
152 280,00 € ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Máj 2024
Zmluva o dielo na dodanie komorovej mrazničky so zýšenou kapacitou na skladovanie zmrazenej ľudskej plazmy
31/24
146 808,00 € Energio-PTS spol. s.r.o. Národná transfúzna služba SR
24. Máj 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR
AF3-48/2022
141 016,87 € Interreg Múzeum mesta Bratislavy