Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o dielo - Kronika mesta ročník 2021 /faktura-protokol/
440/2022
0,00 € Mgr. Martin Macejka Mesto Malacky
30. September 2022
Kúpna zmluva o dodávke tovarov
6/2022
0,00 € Mirond spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Darovacia zmluva č. 28832/2022
Darovacia zmluva č. 28832/2022
0,00 € Nadácia Pontis Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
30. September 2022
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely
4 2022 016
0,00 € Mgr. Michal Vidan Mestské divadlo
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2022-9
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe S-BYT s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
30. September 2022
Nájomná zmluva
2/TR/2022
0,00 € Firma Gasla, Sama Czabána 14, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2022-ŠD-67022
TvU-2022-ŠD-67022
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Goceliaková Sára
30. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária N. KIRA n.o.
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
711/2022
0,00 € Erika Švihoríková Fakultná nemocnica Nitra
30. September 2022
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
-CRZ-
0,00 € VÚB a.s. Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9099/0008/22
9099/0008/22
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2022
Zmluva č. 19168/51 na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
ÚVTOS-00933/LRS ZVJS-KR-2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
30. September 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
05158/2022/OESM-003.
0,00 € Ing. Martin Majtán Dopravný úrad
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2022/2023, číslo zmluvy 26/STT-OUT/KA131
ZML-2022/1-966:191006
0,00 € Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. September 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP5-97-027-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radoslav Schutz
30. September 2022
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z/2022/2342/IX/FIF/TAJ
0,00 € Cirkevná základná škola NARNIA Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
30. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122232013
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-57-199/2022
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Patrik Ďurica
30. September 2022
Darovacia zmluva
251/2022/UVLF
0,00 € Eurolab Lambda a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30. September 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VYKONÁVANÍ PRIEBEŽNEJ PRAXE ŽIAKOV SOŠPg
202200006/2022
0,00 € Materská škola Važecká Stredná odborná škola pedagogická