Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
200322
0,00 € Bratislavská šachová akadémia Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
11/2022
0,00 € Hossa family, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
R-8461/2022
0,00 € Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Technická univerzita vo Zvolene
30. September 2022
Zmluva o výpožičke č.202210
202210
0,00 € Ing.Urbančok Š. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu
13/2022
0,00 € Andrej Kuna Obec Bádice
30. September 2022
Nájomná zmluva
1/TR/2022
0,00 € Firma Gasla, Sama Czabána 14, 048 01 Rožňava Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
30. September 2022
Z M L U V A č. PF/1298/2022/107-OEMČ o nájme priestorov UMB za účelom prenájmu telocvične na Pedagogickej fakulte UMB
PF/1298/2022/107-OEMČ
0,00 € Súkromné gymnázium Banskobystrické Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 319/H2/78/2019
319/H2/78/2019
0,00 € Štefan Ábel Mestská časť Bratislava - Lamač
30. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č.08-95-2016 zo
707/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. September 2022
Kúpna zmluva
54
0,00 € INMEDIA s.r.o Zariadenie pre seniorov Prievidza
30. September 2022
Zmluva o odbornej pomoci č. 66/2022/JFL/ŠO
66/2022/JLF/ŠO
0,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
30. September 2022
Výpoveď zo Zmluvy zabezpečení stravovania prostredníctvom stravných lístkov
Spr. 981/2020
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Okresný súd Levice
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/0333
0,00 € MUDr.Renáta Palmajová, Krajinská 103, 82106 Bratislava Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01/09557
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Terézia Orolinová
30. September 2022
Poistná zmluva pre povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
70857255
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/RÚVZ Levice
Z2200185
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice Slovenská konsolidačná, a.s.
30. September 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe
neuvedené
0,00 € Vladimír Novák MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV
30. September 2022
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk.predp.
92022
0,00 € Obec Lednické Rovne Obec Kvašov
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
48-2022
0,00 € Olena Hroz, Dmytro Hroz Obec Sása
30. September 2022
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania
Z/2022/2333/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Domov seniorov Lamač Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine