Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00598/15/09/2023
00598/15/09/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Ľubica Šidlovská
5. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi (služobné aj súkromné účely) č. 39765/2023/O430-1
39765/2023/O430-1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Zoltán Dudáš
5. December 2023
Dodatok č. 4
Dodatok č.4 k zumluve o dielo č. 5/2022 081/2023
0,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
5. December 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
12233
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Reca
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
ZOPFP_071/2023
0,00 € Obec Poráč Centrum voľného času ADAM
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
137-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELEKTROTERM s.r.o.
5. December 2023
Darovacia zmluva
3046/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kristína Repáková
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 24/96 o zverení obecného majetku do správy MČ Bratislava - Podunajské Biskupice - pozemky parc. č. 2226, 2229 a 2230 k. ú. Podunajské Biskupice.
Dodatok č. 1 k 24/96
0,00 € Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01238/2023 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Žaškov Katolícka univerzita v Ružomberku
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme multifunkčného zariadenia CANON
52/2023
0,00 € Martin Čechovič CM Servis Obec Limbach
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
57-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra EnergoInvest s.r.o.
5. December 2023
Nájomná zmluva č. 17269/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17269/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Dzurillová Nálepková Janka
5. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. 300786 zo dňa 02.06.2021 v znení neskorších dodatkov
300786-D
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Supergrass s.r.o.
5. December 2023
Nájomná zmluva
2786/2023
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Velebírová Mária
5. December 2023
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva
116/2023/AUT
0,00 € PhDr. Elena Sakálová, PhD., Mgr. Milada Svetková Slovenská národná knižnica
5. December 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
2023_Z_092
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
5. December 2023
Nájomná zmluva
16/106006/2023-PČ
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Lidl Slovenská republika, v. o. s.
5. December 2023
Nájomná zmluva
291/2663/9A/41/2023
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o . Silvia Borková
5. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
ZND-2023-501-000078
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Technické služby Brezno
5. December 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 31/2014/T
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 31/2014/T
0,00 € DCa THERM, a.s. Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom