Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214039 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214039
0,00 € KOVOŠROT E & R s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
2024/26
0,00 € Obec Kaľava Mgr. Václavíková Silvia, PhD.
17. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106154/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Buzica
17. Máj 2024
OFZ-Dohoda
OFZ-Dohoda
0,00 € Správa rekreačných a športových zariadení Humenné Oblastný futbalový zväz
17. Máj 2024
Zmluva č. E-015/23-24/SŠŠZA-92 o poskytovaní praktického vyučovania
E-015/23-24/SŠŠZA-92
0,00 € STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Obec Podhorie
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
6/TR/2024
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o . Anna Borková
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 207/SMT-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:696
0,00 € Martina Bambúchová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Dohoda o pravidelnej servisnej údržbe v záručnom a pozáručnom servise
17/2024
0,00 € TESMONT-AL, s.r.o. Vzdelávacie stredisko MPSVR SR
17. Máj 2024
Firma & Ochrana
158/2024
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Materská škola - Óvoda, Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
17. Máj 2024
Zmluva o prenájme letného kina
20240517
0,00 € GAZÁRKA, s.r.o. Jozef Barkóci
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 14/2024 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
573/2024/SVPS/RLV/14/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Poľovnícke združenie DRUŽBA Krškany
17. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
2024/25
0,00 € Obec Kaľava Mgr. Václavíková Silvia, PhD.
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 26/2024/Mesto Trenčín
704/2024
0,00 € Mesto Trenčín Slovenská správa ciest
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00283/15/04/2024.
00283/15/04/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Ing.Adrián Čelko
17. Máj 2024
Zmluva č.: 7/1000214295 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000214295
0,00 € SPEED LINE, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- BIP štúdium- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 24/SMS-OUT/BIP/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:700
0,00 € Tamara Kitty Tóth Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy(zmluvy o zriadení vecného bremena)
011/2024
0,00 € Obec Jánovce Ing. Viera Zacherová
17. Máj 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Kaluža
18. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Z-14/2024
0,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o. z. Základná škola, Rokycany 46
17. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 52/2024
711/2024
0,00 € Mesto Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj