Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o nefinančnej podpore
1026/2024
0,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Kreatív - Umelecká fotografia
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 (inflácia) k Nájomnej zmluve č. 510/2016/06/P uzatvorenej dňa 18.5.2016_RAJJAN, s.r.o.
677/2024
0,00 € Mesto Zvolen RAJJAN, s.r.o.
21. Jún 2024
NZ č.03600/2023-PNZ -P40832/23.00 Poľnolesy Dubina, s.r.o.
03600/2023-PNZ -P40832/23.00
0,00 € Poľnolesy Dubina, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
21. Jún 2024
Zmluva č. 12 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 12 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € Pro Vita Nova, spol. s r. o. Zdravá župa, s. r. o.
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
175/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mgr. Monika Zelezníková
20. Jún 2024
Zmluva o nájme
572/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ladislav Bartoš
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí odbornej stáže v KNsP Čadca uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka
306-2024-KNsP-E.4
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
21. Jún 2024
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/011/2024
11/2024
0,00 € Neiz s.r.o. Zoologická záhrada Košice
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
4030/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Obec Ulič
21. Jún 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu_Németh
4000321
0,00 € Viliam Németh, Emília Némethová Brodzany
20. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106950/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Veľká Ves nad Ipľom
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000037
0,00 € Technické služby Brezno Lenka Akurátna Špiriaková
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 231185 08U02 o poskytnutí formou úveru z Enviromentálneho fondu uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami.
dodatok č. 1 k zmluve č. 23118508U02
0,00 € Enviromentálny fond Rovensko
20. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. MDOB-MAJ-M/2024/7817
67/2024
0,00 € Poľovnícke združenie Čuntava Mesto Dobšiná
21. Jún 2024
Nájomná zmluva
B/1/2024/KM
0,00 € Obdržal Jozef Obec Trenčianske Mitice
21. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-017_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) npor. Tomáš Birčák
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 (inflácia) k Nájomnej zmluve č. 925/2019/06/MK uzatvorenej dňa 14.11.2019_RAJJAN, s.r.o.
678/2024
0,00 € Mesto Zvolen RAJJAN, s.r.o.
20. Jún 2024
ZMLUVA č.: 6/1000217049 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000217049
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Ďurčanského 5226/27, Nitra, v zast. Okresné stavebné bytové družstvo Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
13/2024
0,00 € Obec Víťaz Mária Gregová
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
128/24
0,00 € KVIETOK, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín