Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - Škola v prírode
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € Vaše výlety, s.r.o. Základná škola, Sadová 620, Senica
24. Máj 2024
Kúpna zmluva "školský program" na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich uzavretá podľa ust. § 409 a násl. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi.
7/2024
0,00 € Valman, s.r.o. Obec Čekovce
24. Máj 2024
Kúpna zmluva ,,školský program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobky z nich
62024
0,00 € Valman, s.r.o. Špeciálna základná škola, Žiar nad Hronom
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-272/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
22,51 € Valéria Kuruczová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1083827
120,00 € Valek Jaroslav Rozhlas a televízia Slovenska
24. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023010027
750,00 € Václav Píštěk Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
876/BJ10/2024
0,00 € UVR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Máj 2024
Zmluva o partnerstve
98/2024/NPPC-VÚPOP
1 190 464,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Máj 2024
Dohoda číslo: 2024/BB/030
015/2024
77 269,92 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Dolné Plachtince
24. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
24/30/054/996
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Magnezitovce
24. Máj 2024
Dohoda o poskytovaní údajov
NIP/2024/11
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Národný inšpektorát práce
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
37/2024
0,00 € Ústav pamäti národa Ponitrianske múzeum v Nitre
24. Máj 2024
Dohoda o náhrade škody
UVTOSaUVV-01412/13-IL-2024-7
32,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
24. Máj 2024
DODATOK č. 3 K Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0132/21
Z24/2024/BÚ
2 500,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
24. Máj 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - Technická vybavenosť IBV Ružiná
2024/024
477 924,69 € USD Lučenec s.r.o. Obec Ružiná
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.05.2024 - Technická vybavenosť IBV Ružiná
2024/025
0,00 € USD Lučenec s.r.o. Obec Ružiná
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 25/2024
25/2024
0,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Obec Chmeľnica
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 083PO620002
083PO620002
320 667,40 € URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol. Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Kúpna zmluva na predaj a odber palivového dreva č. 3/2024
3/2024
0,00 € Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná TEHOS, s.r.o.
24. Máj 2024
Zmluva o propagácii a reklame
10-2024
200,00 € Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo Obec Nolčovo