Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Licenčná zmluva
7/2024
1 030,00 € Ing. Oxana Hospodárová Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06504/2024/ORR11327 (262/21/2024/33)
06504/2024/ORR-11327 (262/21/2023/33)
5 000,00 € Košický samosprávny kraj Združenie gemerských remeselníkov-Gömöri Kézmüvesek Társulása
15. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
HM/055-2023/340
0,00 € Hydromeliorácie, štátny podnik Zdroje Zeme a.s.
15. Apríl 2024
Dohoda o úprave nájomného
Dohoda o úprave platby nájomného
0,00 € DUPOS INVEST, a.s. Zdravá župa, s. r. o.
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
194/2024
70,00 € Obec Marianka Zdeno Bubnič
15. Apríl 2024
Prenájom hrobového miesta
0138/06/05-1/2024
73,00 € Technické služby mesta Humenné Zdenka Oroszová
15. Apríl 2024
vyhradenie 1 (jedného) parkovacieho miesta formou dodatkovej tabule č. 531, pre potreby parkovania osobného motorového vozidla Nájomcu na Ul. Vansovej pred BSD č. 535 - časť z CKN parcely č. 700/37 (EKN parcely č. 9-530/2)
323/2024
350,00 € Mesto Žiar nad Hronom Zdenka Balážová
15. Apríl 2024
Divadelní spolek Frída - Postradatelní
37/2024
2 800,00 € MgA. Martin Trnavský Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
15. Apríl 2024
Zmluva č. SPE2024/00008
77/EU/2024
13 606,30 € Pôdohospodárska platobná agentúra Závodisko, š. p.
15. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
55/EU/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Adam, občianske združenie Závodisko, š. p.
15. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
66/EU/2024
2 400,00 € Daško nábytok, s.r.o. Závodisko, š. p.
15. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
58/EU/2024
2 760,00 € RKS, spol. s r.o. Závodisko, š. p.
15. Apríl 2024
Zmluva o platení úhrady za SS - Kováč Ján za Kováčovú Janu
Zmluva o platení úhrady za SS - Kováč Ján za Kováčovú Janu
0,00 € Ján Kováč Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
16. Apríl 2024
Dodatok č. 5/2024 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
5/2024
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Zariadenie sociálnych služieb Detvan
15. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213803 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213803
0,00 € Rental Real Estate Properties s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva č. 23831/2024 o dodávke pitnej vody a úprave práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
23831/2024
0,00 € AQUAMONT spol. s r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
23266/2024
0,00 € GEOREAL, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
22539/2024
0,00 € Mesto Gabčíkovo Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
24/13400/0081-ZOPZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 21293/2024
21293/2024
0,00 € Jozef Zalán Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.