Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie odborného autorského textu – kapitoly "Nálezy z doby Laténskej a Rímskej".
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie - Repka
3 000,00 € Mgr. Dominik Repka, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní Slávnostnej pedagogickej rady.
Zmluva o vzájomnej spolupráci ZS_MS_Markušovce
0,00 € Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. November 2023
Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca poskytnúť objednávateľovi na podujatí "Swingové Vianoce", ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2023 v letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Zmluva o umeleckom účinkovaní SWINGMÁNIA
2 000,00 € Swingmánia, o. z. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2023
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumenú "Parciálne pracovné úlohy súvisiace so spracovaním III. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)".
Zmluva o dielo č. 3
2 000,00 € Mgr. Dominik Repka, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2023
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie "Kreslenie nálezov z III. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)".
Zmluva o dielo č. 4
1 000,00 € Jaroslav Somr Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predĺženie Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022
0,00 € SNM - Spišské múzeum v Levoči Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Memorandum vzniká so zámerom vytvorenia partnerstva medzi spolupracujúcimi subjektami za účelom plnenia indikátorov a cieľa projektu CLT01 011 Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, ktorý je podporený z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR.
Memorandum o vzájomnej spolupráci
0,00 € Konzervatórium Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predmetom zmluvy je vyhotovenie máp (3ks) do publikácie Dejiny Nemcov na Spiši
Príkazná zmluva č. 13
100,00 € Mgr. Barbora Kaľavská Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predmetom zmluvy je recenzný posudok na publikáciu Dejiny Nemcov na Spiši
Príkazná zmluva č. 14
100,00 € Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predmetom zmluvy je recenzný posudok na publikáciu Dejiny Nemcov na Spiši.
Príkazná zmluva č. 15
100,00 € prof. dr hab. Ryszard Grzesik Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Zabezpečenie geologických vzoriek za účelom realizácie expozície Príroda Spiša, výstavných a kultúrno-výchovných aktivít a odborná konzultácia pri príprave expozície.
Príkazná zmluva 12/2023
200,00 € RNDr. Stanislav Pavlarčík Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2023
Predmetom zmluvy je darovanie 15 ks minerálov a hornín zo slovenských a zahraničných lokalít, viď. Príloha č. 1
Darovacia zmluva P/1/2023/DZ/DO
0,00 € Martin Patúš Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2023
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby zo dňa 8.3.2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby
0,00 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. September 2023
Predmetom dohody je spolupráca pri príprave a realizácii koncertu v rámci XXVII. ročníka medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS.
Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii XXVII. ročníka medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
0,00 € Občianske združenie MUSICA NOBILIS Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Zabezpečenie entomologických preparátov a poskytnutie fotografií rastlinných a živočíšnych druhov za účelom realizácie expozície Príroda Spiša, výstavných a kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Príkazná zmluva 11/2023
300,00 € doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2023
Predmetom zmluvy je kúpa 50 ks minerálov a hornín zo slovenských a zahraničných lokalít, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 1/2023/DO/SVO
302,00 € Ľudovít Dojčanský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2023
Predmetom zmluvy je kúpa 24 ks minerálov a hornín zo slovenských a zahraničných lokalít, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 2/2023/DO/SVO
540,00 € František Kuraj Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2023
Predmetom zmluvy je jednorazový finančný príspevok na vydanie publikácie s názvom Dejiny Nemcov na Spiši.
Zmluva o darovaní Obec Chmeľnica
200,00 € Obec Chmeľnica Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. September 2023
Organizátor a Spoluorganizátor majú záujem usporiadať koncert v rámci 52. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.
Zmluva o spolupráci č-Z-234/2023
0,00 € Štátna filharmónia Košice, príspevková organizácia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. September 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov.
Kúpna zmluva - Movyrob
Doplnená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi