Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Predaj tovaru podľa dodacieho listu
Komisionárska zmluva
0,00 € UMČO s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia hudobnej skupiny Kollárovci, ktorých zastupuje dodávateľ, a ktoré je bližšie špecifikované v odst.2 tohto článku zmluvy v čase a za podmienok uvedených v tejto zmluve..
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
7 000,00 € Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva č. 7/2024
0,00 € Lenka Mardžejová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva 6/2024
0,00 € Mária Hromjaková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva č. 9/2024
0,00 € Martin Bartoš Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva č. 10/2024
0,00 € Petra Gáliková NEBESKÝ TRDELNÍK Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva č. 8/2024
0,00 € Vladimír Hrebenár Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Prezentácia a predvádzanie tradičného remesla počas festivalu Leto hranie v letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Príkazná zmluva č. 5/2024
0,00 € Lenka Polgáriová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. Júl 2024
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Zmluva č. 10/2024
0,00 € Klaudio Gilak Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Jún 2024
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 19 ks z fondu histórie Múzea Spiša v SNV, podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K výstave sa zapožičiavajú aj grafické banery rozmer 100x200 cm v počte 15 ks.
Zmluva o výpožičke 3/2024
0,00 € Múzeum v Kežmarku Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Jún 2024
Predmetom zmluvy je kúpa historického nábytku a textilu v počte 9 ks, viď príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 1/2024/DO
6 000,00 € Matúš Šostronek Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Jún 2024
Predaj tovaru
Komisionárska zmluva - Juhász
0,00 € Mgr. art. Michaela Juhász Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Jún 2024
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné upratovacie služby vo výstavných, administratívnych, sociálnych a ostatných priestoroch Letohrádku Dardanely a Hospodárskej budovy v areáli Kaštieľa v Markušovciach.
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2024/044
833,00 € SPIŠ CLEAN s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Jún 2024
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a zorganizovať pre objednávateľa hudobné vystúpenie pod názvom Fidlikanti deťom - Vandrovali husličky.
Zmluva o umeleckom výkone
2 000,00 € Mgr. art. Jozef Lednický Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Jún 2024
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť: zhotoviť pre objednávateľa dielo na generovanie rozšírenej reality (AR)
Zmluva o dielo M.E.P Group
31 176,00 € M.E.P. Group s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Máj 2024
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov fondu Spišského divadla podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva č. 44/2024 o výpožičke zbierkových predmetov
0,00 € Spišské divadlo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Máj 2024
Predmetom zmluvy je ochrana objektu, majetku a osôb na základe strážnej licencie PS 001495
Zmluva o ochrane majetku prostredníctvom PPC/PCO
400,00 € Hatrix, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2024
Predmetom zmluvy sú zbierkové predmety zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, vlastníkom ktorých je Košický samosprávny kraj, jednotlivo v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2024
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2024
Predaj tovaru počas výstavy Remeslo má modré dno v termíne od 16.5.2024 do 16.9.2024.
Zmluva o komisionálnom predaji VSM
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Máj 2024
Predmetom tejto zamestnávateľskej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov.
Zamestnávateľská zmluva NN DDS
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi