Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby zo dňa 8.3.2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby
0,00 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
25. September 2023
Predmetom dohody je spolupráca pri príprave a realizácii koncertu v rámci XXVII. ročníka medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS.
Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii XXVII. ročníka medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
0,00 € Občianske združenie MUSICA NOBILIS Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Zabezpečenie entomologických preparátov a poskytnutie fotografií rastlinných a živočíšnych druhov za účelom realizácie expozície Príroda Spiša, výstavných a kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Príkazná zmluva 11/2023
300,00 € doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2023
Predmetom zmluvy je kúpa 50 ks minerálov a hornín zo slovenských a zahraničných lokalít, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 1/2023/DO/SVO
302,00 € Ľudovít Dojčanský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. September 2023
Predmetom zmluvy je kúpa 24 ks minerálov a hornín zo slovenských a zahraničných lokalít, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 2/2023/DO/SVO
540,00 € František Kuraj Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2023
Predmetom zmluvy je jednorazový finančný príspevok na vydanie publikácie s názvom Dejiny Nemcov na Spiši.
Zmluva o darovaní Obec Chmeľnica
200,00 € Obec Chmeľnica Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. September 2023
Organizátor a Spoluorganizátor majú záujem usporiadať koncert v rámci 52. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.
Zmluva o spolupráci č-Z-234/2023
0,00 € Štátna filharmónia Košice, príspevková organizácia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. September 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov.
Kúpna zmluva - Movyrob
Doplnená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
8. September 2023
Príprava grafiky, tvorba a postprodukcia klasických videí ako aj tvorba a postprodukcia stereoskopických videí podľa ideového návrhu .....
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
44 976,00 € Lookout s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. August 2023
Dielo, ktorým je fotogrametria archeologických sond vrátane vyhotovenia trojrozmerných modelov a ortografických snímok, vykreslenia objektov a tvorby vektorových plánov.
Zmluva o dielo č. 1
1 200,00 € Mgr. Matej Styk, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. August 2023
Dielo, ktorým je archeozoologická analýza 407 ks zvieracích kostí.
Zmluva o dielo č.2
800,00 € Mgr. Katarína Šimunková, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-160-00486
16 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
4. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-514-03113
1 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Júl 2023
Reštaurovanie dvoch obrazov /portrétov zo zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, na základe ponuky zadania dvoch diplomových prác študentom magisterského štúdia odboru reštaurovanie v ateliéri reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb.
Zmluva o dielo č. VŠVU ZoD KR/5/2023
1 000,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2023
Nákup profesionálneho ozvučenia do koncertnej sály historického letohrádku
Zmluva o dielo City Light Slovakia
Doplnená
18 753,56 € City Light Slovakia s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2023
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: "Príroda Spiša – realizácia II. etapy expozície"
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2023/2
119 172,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
27. Jún 2023
Nákup technológií pre ochranu zdravia návštevníkov a zamestnancov proti ochoreniu COVID 19
Kúpna zmluva 17/K2023
Doplnená
5 340,00 € Grizzly s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
27. Jún 2023
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve o refundácii nákladov za poskytnuté služby zo dňa 8.3.2022
Dodatok č. 6 k zmluve o refundácií nákladov za poskytnuté služby zo dňa 8.3.2022
0,00 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Jún 2023
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v počte 9 kusov podľa prílohy č. 1
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ing. Dušan Tomaško, MBA Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Jún 2023
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva 5/2023
50,00 € Klaudio Gilak Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi