Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o spolupráci NP RT I.
401/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-806097640084
821,00 € T-Com Slovak Telecom Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-806390743760
43,59 € Slovak Telecom, a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /TSP/
1-806390605774
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /obec/
1-806389895940
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / KD/
1-806389289219
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /obec-int/
1-806389320917
0,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
14. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /Lesy/
1-806099489562
563,00 € Slovak Telekom a.s. Jasov
8. September 2023
ZMLUVAuzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá
8092023
5 775 089,14 € GEOKONTAKT, s.r.o Košice Jasov
7. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
07092023
300,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Jasov
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní
07092023-1
900,00 € BM Tender&Consulting, s.r.o. Jasov
30. August 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Dodatok č. 18
10 868,72 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
30. August 2023
Zmluva 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_114 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_114
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Jasov
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DFQ2-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jasov
18. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať (ďalej len ,, Zmluva) č. RA-SNCA/20201443
RA-SNCA/20201443
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej certifikačnej autority Obec Jasov
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2024 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov v spojení s §2 a násl. Všeobecne záväzného nariade
10082023
2 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
1. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01132
ZML. 2023/01132
20,00 € Alexandra Žigová Jasov
31. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.ZML.2023/01131
ZML.2023/01131
40,00 € Petronela Kompušová Jasov
31. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
31072023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
26. Júl 2023
Nájomná zmluva č.709
Nájomná zmluva č.709
52,70 € Eugen Dzurik spolu s manž. Jolana Dzuriková Jasov