Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 609/2024 - odpredaj pozemku parc. reg. KN-C č. 2944/15, ostatná plocha o výmere 169 m2, k.ú. Žilina, uzn. MZ č. 64/2024 zo dňa 23.04.2024
609/2024
7 405,50 € Mesto Žilina René Paráč
12. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 360/2024 - prevod vlastníckeho práva k predmetu budúcej kúpy - pozemkových nehnuteľností parc. č. KN-C 3270/1 a parc. č. KN-C 3242/1, k.ú. Žilina
360/2024
0,00 € Mesto Žilina DITEL, s.r.o.
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 490/2024
490/2024
1 000,00 € ECODICO, družstvo Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 503/2024
503/2024
1 000,00 € TJ SOKOL Žilina Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 548/2024
548/2024
2 000,00 € TJ SOKOL Žilina Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 533/2024
533/2024
810,00 € Občianske združenie ARCUS Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 551/2024
551/2024
2 000,00 € Arboreum Garden, o. z. Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 475/2024
475/2024
1 835,00 € HOGO, s.r.o. Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 543/2024
543/2024
1 500,00 € ROVNOVÁHA, občianske združenie Mesto Žilina
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 455/2024
455/2024
2 275,00 € Profigrafik.sk s. r. o. Mesto Žilina
11. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 578/2024 - prenájom časti parc.č. 5780/1,zast. pl. a nádv. o výmere 17,5m2 na ul. Pivovarská za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "KINGSTONE COCTAIL BAR". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
578/2024
704,90 € Mesto Žilina René Neumannová
11. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 427/2024 - pozemky pod obytným domom súp. č. 1680, k.ú. Žilina na parc. č. KN-C 7692 o výmere 6,52m2, uzn. MZ č. 70/2024 zo dňa 23.04.2024
427/2024
108,23 € Mesto Žilina WFG lease, s.r.o.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 495/2024
495/2024
500,00 € Telovýchovná jednota Hviezda Zádubnie Mesto Žilina
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 451/2024
451/2024
2 000,00 € Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 451/2024 Mesto Žilina
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 552/2024
552/2024
1 000,00 € Mabirus s.r.o. Mesto Žilina
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 458/2024
458/2024
3 000,00 € Štátny komorný orchester Žilina Mesto Žilina
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 494/2024
494/2024
500,00 € ŠK JUVENTA Žilina, o.z. Mesto Žilina
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 492/2024
492/2024
1 000,00 € Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl Mesto Žilina
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 546/2024
546/2024
1 300,00 € Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Žilina Mesto Žilina
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 486/2024
486/2024
1 000,00 € Servare et Manere, o.z. Mesto Žilina