Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.3.2010, dodatku č. 2 zo dňa 5.10.2011 a dodatku č. 3 zo dňa 8.2.2021
510/2022
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Mesto Žilina
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
434/2022
39 651,24 € FEROSTA a spol., s .r. o. Mesto Žilina
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 929/2023 - prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 38/12236 na pozemku parc. č. KN C 7727 v k. ú. Žilina
929/2023
85,66 € Mesto Žilina Jana Šudová
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 752/2024 - prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 174/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 1m2 za účelom inštalácie monitorovacieho prieskumného vrtu na meranie hladiny podzemnej vody
752/2024
36,50 € Milan Nemček Mesto Žilina
22. Júl 2024
ČIČKA Mäso a mäsové výrobky
20/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy TZ-0500
6/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. Júl 2024
Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
9/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. Júl 2024
Pracovná zdravotná služba
20/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. Júl 2024
Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky
21/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. Júl 2024
Komlexný servis dvoch výťahov
22/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 661/2024
661/2024
1 500,00 € Mesto Žilina Martincek Racing Academy
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 647/2024
647/2024
3 850,00 € Mesto Žilina Slávia Žilinská univerzita
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 654/2024
654/2024
3 420,00 € Mesto Žilina Slávia Žilinská univerzita
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 650/2024
650/2024
2 920,00 € Mesto Žilina Slávia Žilinská univerzita
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 643/2024
643/2024
1 750,00 € Mesto Žilina TJ SOKOL Žilina
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 688/2024
688/2024
2 930,00 € Mesto Žilina Žilina Bears rugby club
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 658/2024
658/2024
2 460,00 € Mesto Žilina Argi Academy
17. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 723/2024 o zriadení vecného bremena - strpieť umiestnenie a uloženie inžnierskej siete na zaťažených pozemkoch parc. reg. KN-C č. 6540/9, 5890, 6529/3, 6512/5 v rámci stavby ,,14932 - Žilina - Hlinská - Zahustenie TS Hlinská“
723/2024
0,00 € Mesto Žilina Stredoslovenská distribučná, a.s. + investor
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 657/2024
657/2024
3 800,00 € Mesto Žilina Argi Academy
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 669/2024
669/2024
4 200,00 € Mesto Žilina Futbalový klub Trnové