Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva č. 409/2024 o nájme nebytového priestoru - prenájom veľkej zasadacej miestnosti za účelom: ,,Promočná slávnosť absolventov“
409/2024
180,00 € Mesto Žilina Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
13. Máj 2024
Zmluva č. 410/2024 o nájme nebytového priestoru - prenájom malej zasadacej miestnosti za účelom: ,,Celoslovenský snem“
410/2024
165,00 € Mesto Žilina Zväz protikomunistického odboja
13. Máj 2024
Zamestnávateľská zmluva č. 00321796385/2024 o doplnkovom dôchodkovom sporení
321796385/2024
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Mesto Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi č. 420/2024 (UCO2023/OL2024) - bezplatná služba - zber, preprava a zhodnotenie odpadu
420/2024
0,00 € ESPIK GROUP s.r.o. Mesto Žilina
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 412/2024 - Poskytnutie dát zo senzorikého systému pre dlhodobé vyhodnocovanie dopravnej záťaže v rámci novej parkovacej politiky mesta Žilina pre parkovaciu zónu Hájik
412/2024
Doplnená
0,00 € CITIQ, s.r.o. Mesto Žilina
10. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 392/2024 - odpredaj pozemku parc. reg. KN-C č. 5807/91, zastavaná pl. a nádvorie o výmere 1 m2, uzn. MZ č. 13/2024 zo dňa 27.02.2024
392/2024
373,00 € Mesto Žilina HUĎAN,spol. s r.o.
10. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 265/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
265/2024
45,00 € MĚSTYS Moravská Nová Ves Mesto Žilina
10. Máj 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu k Zmluve č. 32/2016 - p. Ing. Eva Rapanová
186/2024
0,00 € Ing. Eva Rapanová Mesto Žilina
10. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 175/2022 zo dňa 11.04.2022 - vysporiadanie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy
1/2024
1 639,80 € Ing. Martin Svetlánsky Mesto Žilina
10. Máj 2024
Zmluva č. 411/2024 o nájme nebytového priestoru - prenájom veľkej zasadacej miestnosti za účelom: ,,Medzi nami - hudobné predstavenie“
411/2024
90,00 € Mesto Žilina LETart production, o.z.
18. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 133/2024 - prenájom časti parc.č. 5740, zast. pl. o výmere 5m2 na ul. Sládkovičova za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "SCOOP - GELATERIA". Výška nájmu - 0,53€/m2/deň, Uznesenie č. 21/2021
133/2024
328,60 € Mesto Žilina SCOOP s. r. o.
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č. 406/2024 - pobyt detí so zákonnými zastupcami z partnerského mesta Dnipro v Žiline
406/2024
0,00 € Človek v ohrození, n.o. Mesto Žilina
9. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 408/2024 , ktorej predmetom tejto zmluvy je vykonať pre objednávateľa dielo "Zimný štadión Žilina, úprava a oprava šatníí"
408/2024
178 942,02 € OXA production, s.r.o. Mesto Žilina
6. Máj 2024
Zmluva o nájme
375/2024
1,00 € Mesto Žilina Miho Group, s.r.o.
7. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 269/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín zo stánku ,,Staromestské slávnosti 2024“
269/2024
90,00 € Jakub Kamas Mesto Žilina
7. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 680/2022 - prevod pozemkov v podieloch podľa Článku II. tejto zmluvy a to: KN-C parc. č. 1018/47, zast. plocha a nádvorie, KN-C parc. č. 1018/51, zast. plocha a nádvorie a KN-C parc. č. 1018/50, zast. plocha a nádvorie, v k.ú. Zádubnie
680/2022
602,30 € Soňa Tarabová Mesto Žilina
7. Máj 2024
Dohoda o výške nákladov a spôsobe ich úhrady č. 394/2024 - dojednanie termínu a spôsobu úhrady jednej polovice nákladov spojených s výstavbou atletického areálu
394/2024
89 924,20 € Žilinská univerzita v Žiline Mesto Žilina
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta č. 224/2024 - dotácia poskytnutá na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek
224/2024
350,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Brodno Mesto Žilina
7. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 405/2024 - vykonanie diela ,, Revitalizácia multifunkčného ihriska na ul. Mateja Bela, Hájik“
405/2024
98 895,23 € VAAT, spol. s.r.o. Mesto Žilina
6. Máj 2024
Zmluva o nájme
380/2024
0,00 € Mesto Žilina STRAVIA, s.r.o.