Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 430/2024 z pohotovostného fondu č. 8
430/2024
200,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Zástranie Mesto Žilina
14. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 376/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 5774/1,zast. pl. a nádv. o výmere 24,5m2 na ul. Národná za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "DEpresso". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
376/2024
1 350,44 € Mesto Žilina Janka Štadaniová
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 397/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 6665/1, ostat. pl. o výmere 3,75m2 na ul. A. Bernoláka za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "SanusVita". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
397/2024
327,94 € Mesto Žilina SanusVita, s.r.o.
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 388/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 5740, zast. pl. a nádv. o výmere 37,8 m2 na ul. Sládkovičova za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "GRAND CAFFE BRASERIE". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
388/2024
2 684,56 € Mesto Žilina COFFEE TOUCH, s.r.o.
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 398/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 5712, zast. pl. a nádv. o výmere 24,5 m2 na Mariánskom námestí za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "Plzenská reštaurácia". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 25.2.2021
398/2024
1 739,99 € Mesto Žilina Gurmánia, s. r. o.
17. Máj 2024
Zmluva č. 424/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby poskytovanej neverejným poskytovateľom v zariadení soc. služieb krízovej intervencie nízkoprahové denné centrum v rozpočtovom r. 2024
424/2024
64 005,00 € Mesto Žilina Diecézna charita Žilina
17. Máj 2024
Zmluva č. 423/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
423/2024
125,02 € Mesto Žilina Diecézna charita Žilina
17. Máj 2024
Zmluva č. 421/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
421/2024
125,02 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina Mesto Žilina
17. Máj 2024
Zmluva č. 422/2024 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní soc. služby neverejnému poskytovateľovi a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi
422/2024
84 960,00 € Mesto Žilina Diecézna charita Žilina
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 201/2024 - nájom časti pozemku novovytvorenej parc. č. KN-C 1015/100, zast. pl. a nádvorie o výmere 19m2 v k.ú. Žilina v zmysle GP č. 74/2024
201/2024
0,00 € Mesto Žilina YAMAR, s.r.o.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 403/2024 - odpredaj pozemku parc. reg. KN-C č. 4499/14, zast. plocha a nádvorie o výmere 20 m2, k.ú. Žilina, uzn. MZ č. 67/2024 zo dňa 23.04.2024
403/2024
5 000,00 € Mesto Žilina MUDr. Peter Hano
17. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 404/2024 - odpredaj pozemku parc. reg. KN-C č. 1511/15, zast. plocha a nádvorie o výmere 23 m2, k.ú. Žilina, uzn. MZ č. 66/2024 zo dňa 23.04.2024
404/2024
5 405,00 € Mesto Žilina Ing. Martin Dvorský
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve č. 407/2024 o zriadení vecného bremena - zriedenie vecného bremena ,,in rem“
407/2024
0,00 € Ján Maniš Mesto Žilina
17. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 448/2024 - vykonanie diela: ,,Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2. etapa, doplnenie odstavných státí“
448/2024
159 600,00 € LT development s.r.o. Mesto Žilina
17. Máj 2024
Memorandum o spolupráci č. 450/2024 - rozvoj vzťahov medzi oboma stranami pre vzájomne výhodné aktivity rôznych foriem spolupráce
450/2024
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Mesto Žilina
15. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 400/2024 - prenájom časti parc.č. KN-C 5774/1,zast. pl. a nádv. o výmere 24,5m2 na ul. Národná za účelom umiestnenia a prevádzky terasy prevádzkarne "EDEN COCTAILS & TAPAS ". Výška nájmu - Uznesenie č. 21/2021
400/2024
2 181,48 € ALPHA Finance & Accounting, s.r.o. Mesto Žilina
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 439/2024 - poskytovanie služieb v ťažobnej činnosti spojenej s hospodárením v lesoch
439/2024
78 799,20 € Richard Führich Mesto Žilina
16. Máj 2024
Zmluva č. 436/2024 o nájme nebytového priestoru - prenájom veľkej zasadacej miestnosti za účelom: Školenie starostov obcí, predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024
436/2024
180,00 € Mesto Žilina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 435/2024 - vykonanie diela ,,Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ - časť Zateplenie strešného plášťa“
435/2024
96 140,42 € FEROSTA a spol., s.r.o. Mesto Žilina
15. Máj 2024
Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci č. 437/2024 (1013/2024) - zabezpečenie reklamného partnerstva, marketingových a propagačných služieb so zameraním na prezentáciu Objednávateľa
437/2024
1 000,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Mesto Žilina