Centrálny register zmlúv

Mesto Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina zo dňa 22.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.3.2010, dodatku č. 2 zo dňa 5.10.2011 a dodatku č. 3 zo dňa 8.2.2021
510/2022
0,00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Mesto Žilina
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
434/2022
39 651,24 € FEROSTA a spol., s .r. o. Mesto Žilina
26. Október 2023
Kúpna zmluva č. 929/2023 - prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 38/12236 na pozemku parc. č. KN C 7727 v k. ú. Žilina
929/2023
85,66 € Mesto Žilina Jana Šudová
24. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte - príjem a čerpanie dotácii poskytnutých z NEXTLEVEL Parking
330353001
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Žilina
31. Marec 2023
Zmluva o nájme - časť parc. č. KNC 7846 za účelom umiestnenia predajného stánku
101/2023
3 078,00 € Mesto Žilina PEKIS, s.r.o.
17. Október 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 997/2023 (GE2023/015) od 1.1.2024 do 1.1. 2025 pre odberné miesta podľa prílohy č. 1
997/2023
950 127,23 € G&E Trading, a.s. Mesto Žilina
10. November 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu č. GE2023/15/8 od 1.1.2024 do 1.1.2025
GE2023/15/8
0,00 € G&E Trading, a.s. Mesto Žilina
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie primátora mesta
732/2023
0,00 € Mesto Žilina Žilinský pedál
7. December 2023
Zmluva o nájme č. 1077/2023. Prenájom časti parc.č. KN-C o výmere 5m2 na ul. Bottova za účelom umiestnenia a prevádzky terasy - rozšírenie odbytovej plochy prevádzkarne "FOCUS RESTAURANT".
1077/2023
103,35 € Mesto Žilina FREESTYLE, s. r. o.
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1085/2023 z pohotovostného fondu č. 4
1085/2023
2 432,55 € Mesto Žilina Pro Žilina
8. December 2023
Kúpna zmluva č. 972/2023 - prevod pozemku KN-C parc. č. 1322/45 o výmere 9m2 v podiele 1/80, k.ú. Bánová v zmysle GP č. 196/2022
972/2023
2,69 € Vladimír Valášek Mesto Žilina
7. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve č. 1057/2023 - prevod vlastníckeho práva k predmetu bud. kúpy a to pozemok parc. č. KN-C 5807/91, zast. plocha a nádvorie o výmere 1m2 k.ú. Žilina
1057/2023
0,00 € Mesto Žilina HUĎAN,spol. s r.o.
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.1082/2023 - pohotovostný fond č. 6
1082/2023
1 000,00 € Mesto Žilina Trnovske slniečka
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.1083/2023 - pohotovostný fond č. 7
1083/2023
500,00 € Mesto Žilina Občianske združenie BONITA - poľská jazyková škola
6. December 2023
Zmluva o výpožičke drevených stánkov č. 1096/2023 - bezplatné vypožičanie hnuteľnej veci - Drevené stánky v počte 15 ks na verejnoprospešný účel: Vianočné trhy v Lesoparku
1096/2023
0,00 € Mesto Žilina Orient Decor, s.r.o.
6. December 2023
Zmluva o nájme č. 1112/2023 - prenájom časti parc.č. 6665/1 o výmere 6m2 na ul. A. Bernoláka pred objektom č. 2135/9 za účelom umiestnenia a prevádzky terasy.
1112/2023
365,70 € Mesto Žilina P. O. E. M., s. r. o.
6. December 2023
Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve č. 24/2017 - na základe tohto dodatku dochádza k zmene mandátnej zmluvy tak, ako je uvedené čl. II tohto dodatku
Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve č. 24/2017 uzatvorenej dňa 26.01.2017
0,00 € ŽILBYT, s.r.o. Mesto Žilina
5. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve č. 1058/2023 - budúci predávajúci prevedie vlastnícke právo k pozemku parc. č. KN-6422/8, zast. plocha a nádvorie o výmere 17m2 k.ú. Žilina budúcemu kupujúcemu
1058/2023
0,00 € Mesto Žilina Ing. Tibor Šroba + 1 bud. kupujúci
5. December 2023
Zmluva o vykonávaní SEPA INKASA (TYP CORE) č. 1079/2023 - poskytovanie služby inkasa inkasantovi zo strany VÚB formou vedenia bežného účtu v EUR vo VÚB, a to počas celej doby poskytovania služby inkasa
1079/2023
0,00 € Mesto Žilina Všeobecná úverová banka, a.s.
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1081/2023 z pohotovostného fondu č. 6
1081/2023
1 000,00 € Mesto Žilina Futbalový klub Trnové