Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Zmluva o vývoze veľkokapacitných kontajnerov
23/2023
7 680,00 € VHD AUTOTRANS s.r.o. Obec Častá
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
20/2023
0,00 € Športový klub SPC Častá Obec Častá
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
18/2023
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, Častá Obec Častá
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
17/2023
0,00 € Klub BTC Častá Obec Častá
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
21/2023
0,00 € Talentárium Dubová Obec Častá
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
22/2023
0,00 € Futbalový klub FC Slovan Častá Obec Častá
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2023
19/2023
0,00 € Kynologický klub Častá Obec Častá
31. Marec 2023
Dohoda číslo: 23/03/054/8 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu,, Chyť sa svojej šance" - Optrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z.
203/2023-527; 16/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok Obec Častá
29. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 23.6.2016
Natur-Pack - Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
0,00 € Natur-Pack Obec Častá
24. Marec 2023
Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
196/2023-458; 14/2023
0,00 € Ing. Pavel Soukup Obec Častá
9. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu uzatvorenej dňa 30.09.2019
60/2023-390-11/2023
0,00 € Obec Budmerice Obec Častá
9. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
160/2023-391-12/2023
0,00 € Rímsko-katolícka cirkev farnosť Častá Obec Častá
1. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
127/2023-302; 7/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Častá
27. Február 2023
Zmluva o dielo ,,Nadstavba a rekonštrukcia ZŠ Častá a jej vybraných stavebných objektov s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy - opakovaná súťaž"
137/2023-334, 9/2023
2 621 938,80 € Skupina dodávateľov: Spoločnosť YUCON, BM-MONT - Častá Obec Častá
24. Február 2023
Dohoda o spolupráci
132/2023-324, 8/2023
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty Obec Častá
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 04 13
187/2023, 6/2023
3 000,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Častá
10. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98698/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
6. Február 2023
Zmluva o dielo
74/2023-176, 2/2023
Doplnená
1 986 805,92 € CS, s.r.o. Obec Častá
3. Február 2023
Zmluva o spolupráci
94/2023-221, 4/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum, organizačný útvar: SNM Červený Kameň v Častej Obec Častá