Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
25/2024, 415/2024-3538
0,00 € Slovanet, a.s. Obec Častá
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001216-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001216-001_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Častá
17. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
22/2024, 409/2024-1206
0,00 € encare, s.r.o. Obec Častá
11. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera
396/2024-920, 21/2024
0,00 € EKOCHARITA SLOVNSKO SLOVENSKU o.z. Obec Častá
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
19/2024 238/2024-555
0,00 € Natur-Pack, a.s. Obec Častá
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Fidelity Trade s.r.o. - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21061501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
0,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Častá
25. Marec 2024
Zmluva č.324 0031 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
17/2024
0,00 € DPO SR Obec Častá
5. Marec 2024
Poistná zmluva č. 800 402 6900
12/2024
Doplnená
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Obec Častá
5. Marec 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie č. BZOP 1/40301/2024 BVS
11/2024, 183/2024-417
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Častá
29. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2024; 174/2024-401
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Častá
28. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CBA4-221-94 zo dňa 28.10.2022
9/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CBA4-221-94 zo dňa 28.10.2022
403/2024
1 604 628,41 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Častá
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105614/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Častá
11. Január 2024
Poistná zmluva Biznis Plus
73/2023
0,00 € Poistná zmluva Biznis Plus Obec Častá
28. December 2023
Zmluva o dielo
72/2023; 733/2023-4458
Doplnená
151 881,50 € PRO EXTERIÉR s.r.o. Obec Častá
21. December 2023
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve zo dňa 01.04.2022
71/2023; 749/2023-4515
0,00 € LUBOR,s.r.o. Obec Častá
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
70/2023; 755/2023-4526
Doplnená
0,00 € Encare, s.r.o. Obec Častá