Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2013
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 93-08-Nn-2010
CRZ 4885-2013-LSR
Doplnená
8,58 € Jozef Palík, Dolná Mariková Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
4.
Jún
2018
Príkazná zmluva
269/2018
Doplnená
50,00 € Robert Brun Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11.
Február
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-2014-1/1926-1926:191006
Doplnená
0,00 € Základná škola Rudolfa Dilonga Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26.
Apríl
2022
Zmluva o dielo na objednávku
3/106101/2022
Doplnená
54,00 € Ing. Lukáš Blaško, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
20.
December
2013
Zmluva o vytvorení diela a použití diela
SNM-BOJ-INÉ-2013/3922
Doplnená
18,00 € Miroslav Pomichal Slovenské národné múzeum
25.
Júl
2013
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00139
KE00139
Doplnená
77 683,72 € Ing. Silvia Bálint, Lécka 18, 940 01 Nové Zámky Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
November
2016
Dohoda č. 16/31/050/20 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
16/31/050/20 RS
Doplnená
0,00 € ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
3.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke č. 2021/12/VYP
2021/12/VYP
Doplnená
0,00 € ARCHIMERA Slovenské centrum dizajnu
25.
Október
2017
Kúpna zmluva
6672/2017/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
27.
December
2013
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
GR ZVJS 9-67/32-2013
Doplnená
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ondrej Varga
23.
September
2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2013/SMS-13
Doplnená
4 084,00 € Michala Julínyová Akadémia umení v Banskej Bystrici
18.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_963
Doplnená
0,00 € Architekt Dzurco s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
5.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-026-2014-NJ_2015
Doplnená
5 340,00 € Izabela Klimentová, rod. Takácsová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menší
18/31/052/331
Doplnená
0,00 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
Február
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
250/2012
Doplnená
0,00 € DePuy France S.A.S. Ministerstvo zdravotníctva SR
19.
September
2019
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
D8221C00001/ACE-CL-311
Doplnená
0,00 € Acerta Pharma B.V., holandská spoločnosť s ručením obmedzeným Národný onkologický ústav
1.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/1238 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (B)
20/02/54E/1238
Doplnená
0,00 € Matúš Sokol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
25.
Február
2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. VŠC-7/2012-M-015-vykonávanie športovej činnosti vo VŠC DUKLA B. Bystrica
5100000779-3
Doplnená
0,00 € Danka Kostúrová VŠC DUKLA Banská Bystrica
26.
November
2015
31674020
Dohoda č.28/2015/§54/ŠnZ
Doplnená
14 041,47 € Bytové hospodárstvo s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
405/2019
Doplnená
0,00 € Miklós Forgács Divadelný ústav