Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
727/23/2023/IU - Mesto Bardejov
0,00 € Mesto Bardejov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2023
Dohoda o skončení zmluvy o prevádzkovaní
77/1/2018/závod TV - dodatok č.1 - Obec Drahňov
0,00 € Obec Drahňov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 02612/2023-PKZO-B40143/23.00
717/114/2023/UP - Slovenský pozemkový fond Bratislava
261,00 € Slovenský pozemkový fond Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302041M830-421-19
693/143/2019/IU - dodatok č.2 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
1 108 099,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. December 2023
Nájomná zmluva č.217/10/2023/MI
804/140/2023/UP - Košický samosprávny kraj
0,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
836/84/2023/závod KE - BLASTING, s.r.o.
0,00 € BLASTING, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
837/85/2023/závod KE - PD Čečejovce, družstvo
0,00 € PD Čečejovce, družstvo Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva č.227/11/2023/MI por.č.456/11/2023 o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácií
818/43/2023/závod MI - Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
829/146/2023/UP - Branislav Badinka
1 731,84 € Branislav Badinka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
839/86/2023/závod KE - Železnice Slovenskej republiky
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Darovacia zmluva
825/83/2023/závod KE - CERE Invest Lorinčík s.r.o.
0,00 € CERE Invest Lorinčík, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
819/79/2023/závod KE - MADO s.r.o. Košice
0,00 € MADO s.r.o. Košice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
821/81/2023/závod KE - MTS SVK Development 05, s.r.o.
0,00 € MTS SVK Development 05, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
802/42/2023/závod HN - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Mesto Medzilaborce
2 000,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Mesto Medzilaborce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
823/71/2023/závod PO - Obec Mirkovce
0,00 € Obec Mirkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
828/72/2023/závod PO - PUBLIKO, s.r.o.
0,00 € PUBLIKO, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Dodatok č.1 - Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služieb obyvateľstvu - prevádzkovaním predajných automatov.
1612/5/2006/UHSaMTZ - dodatok č.1 - ASO VENDING s.r.o.
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.0813/22/80175
660/2/2022/UPFEPaC - Dodatok č.1 - ČSOB, a.s.
4 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
834/73/2023/závod PO - Anton Leššo TONY EXPRES
0,00 € Anton Leššo TONY EXPRES Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
KZ č. 830/244/2023/UNL ,,Hydraulické čeľuste na Relining - MIDI Pipe handler FH021 Complete + Adapter"
430/244/2023/UNL
11 290,00 € ASUAN a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.