Centrálny register zmlúv

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
802/42/2023/závod HN - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Mesto Medzilaborce
2 000,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Mesto Medzilaborce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o výkone správy majetku VV
823/71/2023/závod PO - Obec Mirkovce
0,00 € Obec Mirkovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
828/72/2023/závod PO - PUBLIKO, s.r.o.
0,00 € PUBLIKO, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Dodatok č.1 - Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní služieb obyvateľstvu - prevádzkovaním predajných automatov.
1612/5/2006/UHSaMTZ - dodatok č.1 - ASO VENDING s.r.o.
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č.0813/22/80175
660/2/2022/UPFEPaC - Dodatok č.1 - ČSOB, a.s.
4 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
Zmluva o dovoze a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na ČOV v správe VVS, a.s.
834/73/2023/závod PO - Anton Leššo TONY EXPRES
0,00 € Anton Leššo TONY EXPRES Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
KZ č. 830/244/2023/UNL ,,Hydraulické čeľuste na Relining - MIDI Pipe handler FH021 Complete + Adapter"
430/244/2023/UNL
11 290,00 € ASUAN a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
827/145/2023/UP - LawFactory advokátska kancelária, s.r.o.
120,00 € LawFactory advokátska kancelária, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2023
Dodatok č.1 k dohode o urovnaní k zmluve o úvere č.000469/CORP/2018
603/2/2018/UPFEPaC - Dodatok č.1 k dohode - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. December 2023
Kúpna zmluva č. 810/240/2023/UNL "Komponenty na výrobu vodomerných šácht"
Kúpna zmluva č. 810/240/2023/UNL
0,00 € ASUAN a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. December 2023
Zabezpečenie združenej dodávky elektriny pre potreby vodárenských spoločností formou príležitostného spoločného obstarávania - Časť 1 - Združená dodávka elektriny pre potreby vodárenských spoločností na obdobie rokov 2024 - 2026
47734/2023/C1/1 -ZSE Energia, a.s.
0,00 € ZSE Energia, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2023
Poistná zmluva
817/39/2023/USoDHM - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. December 2023
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
709/67/2023/IU - Dodatok č.1 - Obec Tušice, Obec Horovce a Obec Tušická Nová Ves
0,00 € Obec Tušice, Obec Horovce a Obec Tušická Nová Ves Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. December 2023
Darovacia zmluva
800/70/2023/závod PO - RACIOTHERM, s.r.o.
0,00 € RACIOTHERM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. December 2023
Nájomná zmluva
811/143/2023/UP - Anton Plančár, Pavlína Sučková, Ing.Mária Valičková a Ing.František Plančár
201,36 € Anton Plančár, Pavlína Sučková, Ing.Mária Valičková a Ing.František Plančár Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. December 2023
Zmluva o obchodnej spolupráci
757/1/2023/USZ - KOSIT a.s.
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
808/142/2023/UP - Obec Brezovica
0,00 € Obec Brezovica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
781/79/2023/IU - Obec Kamienka
0,00 € Obec Kamienka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
806/84/2023/IU - Mesto Sečovce
0,00 € Mesto Sečovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
794/83/2023/IU - Mesto Veľké Kapušany
0,00 € Mesto Veľké Kapušany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.