Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/0254
2022/0254-1
4 250,00 € Ing. Arch. Ján Tomka, A - Projekt Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Príkazná zmluva
2023/0139
700,00 € Milan Belas Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci a výpožičke pri realizácii testovacej fázy projektu podpory AAL v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
2023/0140
0,00 € ICZ Slovakia a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa
2023/0141
28 800,00 € TST service PD, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
16. Február 2023
DOHODA o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva vyššieho územného celku podľa§ 3b ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
2023/0129
0,00 € Slovenská republika Okresný úrad Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/0123
24 780,00 € TransData s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby (Interoperabilita pre dopravnú licenciu)
2023/0122
54 120,00 € TransData s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
13. Február 2023
Kúpna zmluva číslo 2022/1124
2022/1124
9 272,57 € Železnice Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
13. Február 2023
Zmluva na vykonávanie servisných služieb
2023/0124
1 142,40 € SEPOS, verejná obchodná spoločnosť Trenčiansky samosprávny kraj
13. Február 2023
Zmluva o dielo
2023/0125
5 591,21 € ENERGOMONT NITRA spol .s.r.o Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0023
Doplnená
8 099,26 € Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0038 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0038
Doplnená
112 842,43 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0037 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov prijímateľa finančných prostriedkov, ktoré zriadil alebo založil Banskobystrický samosprávny kraj
2023/0037
Doplnená
14 372,01 € Domov sociálnych služieb "HRABINY" Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0032 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0032
Doplnená
5 655,96 € SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0052 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0052
Doplnená
11 484,54 € Terézia, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0050 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0050
Doplnená
24 225,38 € Trnavska arcidiecezna charita (35602619); Ulica Hlavná 17/43 Trnava Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/ o spolufinancovaní projektu „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne" na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-011/2022/S0IROPP03-302071BPW8 zo dňa 14.10.2022
2023/0119
9 180,43 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/ o spolufinancovaní projektu „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami" na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-040/2022/SOIROPP03-302071BPD1 zo dňa 13. 12. 2022
2023/0120
6 467,53 € Centrum tradičnej kultúry v Myjave Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/0051 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0051
Doplnená
45 057,60 € DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/0016 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0016
Doplnená
14 157,33 € ARCHA, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj