Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí FPP na rok 2024 - Tenenet.
MAGDG2400087
15 778,50 € TENENET o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Agapé Horný Bar, n.o. vo výške 8 860,93 eur v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400113
8 860,93 € Agapé Horný Bar, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Dodatok č.3/č.307/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
nefpd--000009
1 287 511,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Zmluva uzatvorená za učelom uloženia kanalizačnej prípojky k rodinnému domu na pozemkoch registra C-KN parc.č. 122/1, 124/4 v k.ú. Devínska Nová Ves
286502772400
120,00 € Baculák Vojtech Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. vo výške 3 600,- v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400122
3 600,00 € SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP pre projekt Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia
D311031C224/04
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie penažného daru vo výške 25 000 ,- eur. Dar je účelovo viazaný ako príspevok Obdarovanému na poskytovanie sociálnej pomoci prostredníctvom projektu Sociálna podpora v bytoch MNA, ktorá sa realizuje v roku 2024.
Na-057-2024
25 000,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Hlavné mesto SR Bratislava
14. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639361123022
1 379,40 € Stoličný Ján Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností v súvisloti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne.
MAGTS2400139
240,00 € Ing. Peter Hodul - HPC Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
PD Muchovo námestie
MAGTS2400134
40 276,80 € Arnea s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k stavbe "Rodinný dom", k.ú. Vajnory, E-KN p.č. 3800/1, p.č. 4073, C-KN p.č. 3000
286502562400/0099
500,00 € Bittnerová Zuzana Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovodov k stavbe !Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nekrasova, Hlboká cesta", k.ú. Dúbravka, E-KN p.č. 3637, p.č. 3638/100, 21579/1
286502462400/0099
6 050,00 € SPP - distribúcia , a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 20.12.2004, zmluvná strana: NUBIUM, s.r.o., pozemok reg. "C" p.č. 4755/2, k. ú. Staré Mesto
DDONM22000077
0,00 € NUBIUM, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Predmetom dodatku je doplnenie hodnôt zverených stavieb o údaje technického zhodnotenia za účelom zosúladenia účtovných údajov s údajmi uvedenými v protokole
118802442400
0,00 € Mestská knižnica Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 2024 - Prima.
MAGDG2400091
32 610,37 € Občianske združenie Prima Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí FPP na rok 2024 - Iniciatíva Inakosť.
MAGDG2400099
3 012,00 € Iniciatíva Inakosť Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0176 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/58
048801762400
3 060,00 € Forgáčová Jaroslava Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO-400.IK, SO-520.IK, SO-620.IK, SO-840.IK k stavbe"Kopčianska - Infraštruktúra Nová Bratská, XI. stavba", k.ú. Petržalka, C-KN p.č. 5875/27, E-KN p.č. 9-4843/201, 9-4842/1, 9-4841/2
286502152400/0099
2 006,00 € Nesto Juh Land Development, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Erklärung zur Zusammenarbeit bei der Koordinierung der biologischen Regulierung von Gelsen
MAGBO2400010
0,00 € Biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. VDZ a ZDZ - do 100 000€, POD pre Zónu SM2 24.600€. Udelenie sublicencie pre MČ SM.
MAGTS2400103
124 600,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava