Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
pozemok reg. "C" KN parc. č. 13149/15 - zast.pl., k.ú. Nové Mesto vo výmere 1 m2, kúpna cena 320,00 eur
048801722400
362,50 € Havráneková Lídia, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Apríl 2024
Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 pre Hortenzia, n.o. vo výške 4 800,- eur v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400108
4 800,00 € Hortenzia, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Apríl 2024
Nájomná zmluvak bytu; Nájomca: Anna Orlovská
098508022300
845,40 € Orlovská Anna Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb výsadby a starostlivosti o dreviny a trvalky v k.ú. Petržalka
MAGTS2400021
856 975,42 € A.I.I. Technické služby s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Predmetom zmluvy je zámena bytov v bytovom dome na Zvolenskej ulici 3, súpis. č. 1176, k. ú. Nivy za pozemky hlavného mesta parc. č. 4757/27, parc. č. 4757/48, parc. č. 4755/1, k. ú. Staré Mesto a zriadenie VB v prospech vlastníkov bytov v predmetnom byto
038802122400
116 383,61 € Laca Gustáv, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu - SO 18.1 Prekládka plynovodu DN 200 k stavbe „SAND RESORT DÚBRAVKA, Agátová ul. Dúbravčice - sever, MČ Bratislava-Dúbravka“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 3232/100 v k.ú. Dúbravka.
286502322400
1 926,37 € Park Villa, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1 uzatvorený za účelom rozšírenie predmetu zmluvy o uloženie NN prípojky na pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy, parc. č. 15466/45.
286506262300/0099/01
70,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. MAGTS2400110 - Výzva č. 21 "Bežné elektrospotrebiče" prostredníctvom DNS "Elektrospotrebiče".
MAGTS2400110
6 816,72 € IGGY-TRADE s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
BVS, Zmluva o dodávke pitnej vody a oodvádzaní odpadových vôd.
MAGTS2400020
2 400,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí sublicencie č. MAGBO2400053
MAGBO2400053
0,00 € J & T REAL ESTATE, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110030705 PRE POISTENIE MAJETKU
MAGTS2400123
3 113,95 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Hlavné mesto SR Bratislava
25. Apríl 2024
Predaj podielu o veľkosti 2/5 k celku k bytovému domu na Cintorískej ulici 24, Staré mesto
0485063923
581 258,68 € Bistro St. Germain s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci k investičnej činnosti pri realizácii stavby: „Pri Mlynoch“, predmetom ktorej je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave povolení, realizácii a kolaudácii Stavby, vrátane jej prípadných zmien, doplnkov a úprav, nadobudnut
MAGBO2400045
0,00 € Pri Mlynoch, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní v ubytovni Fortuna do 31.07.2024
921106924
341,30 € Riška Pavol Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Margita Szafarzyňská
098500412400
1 326,84 € Szafarzyňská Margita Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502752400 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "RD BIANCO" v k. ú. Čunovo.
286502752400
76,00 € Nemček Ján Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Protokol č. 11 88 0018 24 00 o zverení nehnuteľ. majetku hl. mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava týkajúci sa pozemkov reg. "C" KN v k. ú. Ružinov, parc. č.15294/292-297, 15566/1,14-18 podľa GP č. 170/2022, LV č. 1201, LV č. 7868
118800182400
0,00 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500762400/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a elektromerného rozvádzača k existujúcemu RD a budúcej výstavbe RD, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 171/4, 172/1, k.ú. Dúbravka
286500762400/0099
808,00 € EuroSMS s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
MAGTS2400119
504,40 € Noháčik Roman Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva Technicko-ekonomickej štúdie k Predĺženiu ružinovskej električkovej radiály.
PK-SD 240D10006
0,00 € J & T REAL ESTATE, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava