Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
23. Máj 2024
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 17 000,00 € (slovom: sedemnásťtisíc eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Brati
2523D20032
17 000,00 € BUBO travel agency, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Radovan Bajčev
098507742300
539,28 € Bajčev Radovan Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400119
3 890,00 € SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000424
3 740,00 € Knaperek Jozef Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000124
5 610,00 € Dinnyes Ján Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000824
1 870,00 € Žember Jaroslav, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000324
1 870,00 € Valentínyová Dagmar, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000624
3 740,00 € Horváth Pavel, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000524
1 870,00 € Lehocký Michal, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/24, 31, 82, 83, 84.
048801442400
5 641,83 € Vass Albert Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1342024
13 729,09 € Čupka Branislav, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1352024
9 622,75 € Tomašovič Martin Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1442024
10 264,85 € Marguš Dušan Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1452024
14 822,38 € Rőder Dominik Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11370/18 - ostatná plocha, vo výmere 25 m2, k. ú. Nové Mesto zapísaný na LV č. 1
088302472400
1,00 € BLAHO-BYT, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1552024
14 152,28 € Tiňo Radko, Ing.PhD. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1642024
12 388,88 € Varšová Marcela, JUDr., PhD. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0287-24-00, na pozemky v k. ú. Nivy, za účelom vybudovania, úpravy a užívania chodníkov, komunikácie, križovatky
088302872400
4 182,00 € INTRADE Financial Investments, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Nájom pozemkov v k.ú. Petržalka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska
088302702400
1,00 € Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava