Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 20.12.2004, zmluvná strana: NUBIUM, s.r.o., pozemok reg. "C" p.č. 4755/2, k. ú. Staré Mesto
DDONM22000077
0,00 € NUBIUM, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Predmetom dodatku je doplnenie hodnôt zverených stavieb o údaje technického zhodnotenia za účelom zosúladenia účtovných údajov s údajmi uvedenými v protokole
118802442400
0,00 € Mestská knižnica Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 2024 - Prima.
MAGDG2400091
32 610,37 € Občianske združenie Prima Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí FPP na rok 2024 - Iniciatíva Inakosť.
MAGDG2400099
3 012,00 € Iniciatíva Inakosť Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0176 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/58
048801762400
3 060,00 € Forgáčová Jaroslava Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO-400.IK, SO-520.IK, SO-620.IK, SO-840.IK k stavbe"Kopčianska - Infraštruktúra Nová Bratská, XI. stavba", k.ú. Petržalka, C-KN p.č. 5875/27, E-KN p.č. 9-4843/201, 9-4842/1, 9-4841/2
286502152400/0099
2 006,00 € Nesto Juh Land Development, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Erklärung zur Zusammenarbeit bei der Koordinierung der biologischen Regulierung von Gelsen
MAGBO2400010
0,00 € Biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. VDZ a ZDZ - do 100 000€, POD pre Zónu SM2 24.600€. Udelenie sublicencie pre MČ SM.
MAGTS2400103
124 600,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava
13. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO-400.TI, SO-520.TI, SO-620.TI, SO-830.TI, SO-840.TI k stavbe"Kopčianska - Technická infraštruktúra, VIII. stavba", k.ú. Petržalka, E-KN p.č. 9-4843/201, 9-4842/1
286502692400/0099
4 147,00 € Nesto Juh Land Development, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. Máj 2024
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku
MAGTS2400091
368 334,96 € Bittner print s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. Máj 2024
Dodanie, odvoz a následné spracovanie vozidiel vyradených z evidencie motorových vozidiel na dopravnom inšpektoráte a v hmotnom investičnom majetku.
MAGBO2400049
0,00 € Štefan Németh - NEOF Hlavné mesto SR Bratislava
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 9-21-1066-24 - zmena úhrady v súlade s platným štatútom
9211066241
0,00 € Horváthová Alexandra Hlavné mesto SR Bratislava
10. Máj 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov – SO 11.1 Prípojka kanalizácie, SO 12.1 Prípojka vody pre stavbu „Polyfunkčný objekt Moskowska" na pozemku reg. E-KN parc. č. 21854 v k.ú. Staré Mesto.
286502502400/0099
388,00 € Moskowska, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu MV SR na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch. Predmetom zmluvy je príspevok na obnovu pamätnej tabule padlým obyvateľom Karlovej Vsi počas SNP na Molecovej ulici v
12/2024/2337
2 721,55 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z rozpočtu MV SR na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch. Predmetom zmluvy je príspevok na obnovu pamätnej tabule Violy Valachovej na Tobruckej ulici v Bratislave.
13/2024/2337
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2024
Dodatok č. 08 88 0167 16 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0167 16 00 na užívanie časti pozemku reg. E KN parc. č. 3186/48, k. ú. Devínska Nová Ves
088801671601
33,19 € Hučko Anton Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639363923022
1 928,34 € Krčma Milan Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2024
Muchovo námestie
MAGSP2400017
0,00 € KAMI PROFIT, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634167523012
459,95 € Masárová Helena Hlavné mesto SR Bratislava
9. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93862_93863_93864_93865_23
028639386223012
12 479,72 € Slaninka Dušan Hlavné mesto SR Bratislava