Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníkceho podielu na pozemku
028639402423023
2 837,18 € Dvořák Milan,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Máj 2024
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom darcu poskytnúť obdarovanému finančný dar vo výške 36 523,- eur
OMVPP00000002
36 523,00 € PROXENTA Private Equity, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 17 000,00 € (slovom: sedemnásťtisíc eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Brati
2523D20032
17 000,00 € BUBO travel agency, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Radovan Bajčev
098507742300
539,28 € Bajčev Radovan Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 66/2024 MV SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave Porada spojená s oceňovaním príslušníkov Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave Zrkadlová sieň, Predsálie ZS
662024
400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Predmetom zmluvy je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2669/6, parc. č. 2669/17, parc. č. 2669/18, k. ú. Ružinov
048802192400
172 631,00 € Hudecová Jana, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400119
3 890,00 € SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000424
3 740,00 € Knaperek Jozef Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000124
5 610,00 € Dinnyes Ján Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000824
1 870,00 € Žember Jaroslav, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000324
1 870,00 € Valentínyová Dagmar, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000624
3 740,00 € Horváth Pavel, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000524
1 870,00 € Lehocký Michal, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/24, 31, 82, 83, 84.
048801442400
5 641,83 € Vass Albert Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1342024
13 729,09 € Čupka Branislav, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1352024
9 622,75 € Tomašovič Martin Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1442024
10 264,85 € Marguš Dušan Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1452024
14 822,38 € Rőder Dominik Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11370/18 - ostatná plocha, vo výmere 25 m2, k. ú. Nové Mesto zapísaný na LV č. 1
088302472400
1,00 € BLAHO-BYT, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/
1552024
14 152,28 € Tiňo Radko, Ing.PhD. Hlavné mesto SR Bratislava