Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Protokol č. 00075/2023-OV-0250013/23-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami parc. č. 21740/6,12 v k. ú. Staré Mesto.
00075/2023-OV-0250013/23-00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Kúpna zmluva č. MAGTS2400113 - Výzva č. 46 - Akustické paravány prostredníctvom DNS "Nákup nábytku".
MAGTS2400113
3 064,08 € NABIMEX, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Nové NN káblové pripojenie“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21746 v k.ú. Staré Mesto.
286502722400/0099
23,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
dodatok k Rámcovej dohode na zameranie plôch zelene č. MAGTS2200229
MAGTS2400085
17 008,20 € Valbek SK, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Zmluva č. 122410349 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v objekte Mičurína na Búdkovej 2, BA
MAGTS2400124
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 079/2024, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2582/4 o výmere 44 m2 a parc. č. 2582/5 o výmere 18 m2 .
079/2024
15 500,00 € Sališová Eva, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502992400/0099 uzatvorená za účelom uloženia kanalizačej prípojky k stavbe "Zmena dokončenej stavby rodinného domu - rozšírenie zádveria a prípojka splaškovej kanalizácie" v k. ú. Trnávka
286502992400/0099
106,00 € Janatová Zuzana Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
pozemky a stavba lokalita Dom osvety a knižnice "KS Žarnovická", celková hodnota zverených nehnuteľností 244828,94 eur
118802042400
0,00 € Mestská časť Bratislava - Rača Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Úprava deského ihriska v MČ-Karlová Ves
MAGSP2400015
24 968,09 € DRYADA garden, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Alica Horváthová
098501282400
804,36 € Horváthová Alica Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Monika Maximová, Juraj Maxim
098501142400
856,20 € Maximová Monika Hlavné mesto SR Bratislava
7. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Peter Compel
098508812300
1 054,44 € Compel Peter, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Máj 2024
Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie umývačky riadu pre MsP.
MAGTS2400109
500,22 € Henrich Sonnenschein - ITSK Hlavné mesto SR Bratislava
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502382400 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 01 VN káblová slučka k stavbe "KGJ v kotolni Odborárska 202 kW, KGJ, VNK" na pozemkoch v k. ú. Nové Mesto
286502382400
640,00 € TERMMING, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Máj 2024
nájom na časti pozemkov v rámci rekonštrukcie Ružinovskej radiály, a to parc. č. 15294/24 , parc. č. 15294/288, parc. č.15294/289, parc. č. 15294/22, k. ú. Ružinov
088803342300
154 887,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
6. Máj 2024
Zmluva č. PZ002000350375_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd na Holíčska 2, Bratislaba -Petržalka.
MAGTS2400131
2 000,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty k stavbám "Dva rodinné domy Vavrinec" "Dva rodinné domy Iršai Oliver" "Tri rodinné domy André", k.ú. Vinohrady, pozemok reg. E-KN p.č. 18660
286505762000/0099/1
0,00 € Balga Andrej, Bc., MBA Hlavné mesto SR Bratislava
4. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu službu - Nízkoprahové denné centrum poskytovanú neverejným poskytovateľom Domov sv. Jána z Boha n.o. v sume 101 187,20 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400017
101 187,20 € Domov sv. Jána z Boha, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
3. Máj 2024
Preddavková zmluva k vyplateniu FPP na rok 2024 pre Harmónia OCEAN vo výške 8 853,55 eur v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400065
8 853,55 € Harmónia, n.o. OCEAN Hlavné mesto SR Bratislava
3. Máj 2024
Protokol č. 00090/2023-OV-0250016/23-00 o odovzdaní pozemkov parc. č. 1460, 1461 a 1440/2 v k. ú. Devín.
00090/2023-OV-0250016/23-00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Hlavné mesto SR Bratislava