Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, realizácia doplňujúcich naviac prác III. etapa, Dod. č. 4
MAGSP2400019
145 096,18 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 110 Úprava vonkajších distribučných rozvodov VN-22kV a SO 111 Úprava vonkajších distribučných rozvodv NN k stavbe "Prekládka Trafostanice TS 0276", k.ú. Nivy, C-KN p.č. 21844/2, p.č. 21798
286507312300/0099
3 259,00 € Kalos, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 67/2024 Aliance Art sp. Z. o. o. Piano Best Covers Zrkadlová sieň
672024
1 050,00 € Alliance Art Sp. z. o. o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Nájom pozemkov v k.ú. Karlova Ves za účelom vybudovania kontajnerového stojiska
088302942400
1,00 € P Ú P A V A Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Občianske združenie STOPA v sume 40 536,50 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400102
40 536,49 € Občianske združenie STOPA Slovensko Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na terénnu sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Kresťania v meste, občianske združenie v sume 8 878,47 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400104
8 878,46 € KRESŤANIA V MESTE Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Nájom pozemkov v k.ú. Karlova Ves za účelom vybudovania kontajnerového stojiska
088303002400
1,00 € I + V správa nehnuteľností, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Rámcová dohoda č. MAGTS2400116
MAGTS2400116
72 160,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Rámcová dohoda č. MAGTS2400133
MAGTS2400133
120 000,00 € Juno s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Rámcová dohoda č. MAGSP2400020
MAGSP2400020
120 000,00 € JAFIS s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k drobnej stavbe „Prípojka NN - garáž“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 22023/3 v k.ú. Nové Mesto.
286503122400/0099
212,00 € Kráľovský Marek, Mgr.art. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Máj 2024
Účelom zmluvy je realizácia umeleckého výkonu
MAGTS2400152
80,00 € Stanislav Peregrin Hlavné mesto SR Bratislava
24. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníkceho podielu na pozemku
028639402423023
2 837,18 € Dvořák Milan,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Máj 2024
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom darcu poskytnúť obdarovanému finančný dar vo výške 36 523,- eur
OMVPP00000002
36 523,00 € PROXENTA Private Equity, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 17 000,00 € (slovom: sedemnásťtisíc eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Brati
2523D20032
17 000,00 € BUBO travel agency, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Radovan Bajčev
098507742300
539,28 € Bajčev Radovan Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 66/2024 MV SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave Porada spojená s oceňovaním príslušníkov Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave Zrkadlová sieň, Predsálie ZS
662024
400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
23. Máj 2024
Predmetom zmluvy je predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 2669/6, parc. č. 2669/17, parc. č. 2669/18, k. ú. Ružinov
048802192400
172 631,00 € Hudecová Jana, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024
MAGDG2400119
3 890,00 € SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA Hlavné mesto SR Bratislava
22. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/
412000424
3 740,00 € Knaperek Jozef Hlavné mesto SR Bratislava