Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639365523022
1 471,18 € Klasovitá Andrea,Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639408123023
2 837,18 € Miklas Peter Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502582400/0099, uzatvorená za účelom uloženia rozvodov NN a istiacej skrine v rámci stavby "2 radové dvojdomy Sára", na pozemku reg. C-KN parc. č. 1413/2, k.ú. Dúbravka
2865002582400/0099
605,00 € Hanulíková Iveta, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Predmetom dodatku je zmena prenajímateľa zníženie výmery prenajatého pozemku registra "E" KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 690 na cca 1348 m2 v podiele 1/11.
088808351602
43,30 € Smolková Milena Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93875_93876_23
028639387623012
11 992,99 € Pukalovič Robert, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028639410423023
2 837,18 € Poštrková Ľubica Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Predmetom protokolu o odzverení sú stavby nachádzajúce sa v Mlynskej doline so súpis č. 3949 a 3951 spolu s pozemkami s parc. č. 2052/1 a nasl., ktoré sa vracajú do priamej správy hlavné mesta.
118802782400
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
kúpa parc. č. 1043 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2 , k.ú. Rusovce
048800472400
11 100,00 € Gyöpös Štefan, Mgr. art. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Polyfunkčný komplex Muchovo námestie
MAGTS2400090
1 368,00 € 2ka, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
PARK BANŠELOVA
MAGTS2400144
0,00 € AXA Projekt, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Dodatok č.2 MAGTS2400151 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS2200183
MAGTS2400151
7 980,00 € CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Dodatok č.08 83 0786 23 01, ktorého predmetom je úprava výšky nájmu.
088307862301
2 400,00 € UniCare Centrum, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Proti prúdu, občianske združenie v sume 150 936,95 € v rozpočtovom roku 2024.
MAGDG2400125
150 936,95 € Proti prúdu Hlavné mesto SR Bratislava
29. Máj 2024
Nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska.
088303312400
1,00 € ÚDRŽBA DOMOV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
28. Máj 2024
Memorandum o spolupráci na projekte Pietne miesto Henryho Acordu medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a OZ Jablko pre stanovenie základného rámca spolupráce, právomocí a zodpovedností počas realizácie pojektu. Projekt je autorské dielo, ktorého dizajn a vý
MAGBO2400057
0,00 € Jablko Hlavné mesto SR Bratislava
28. Máj 2024
Rámcová dohoda na znalecké služby
MAGTS2400127
228 000,00 € Ing. Igor Niko NIKO - znalec Hlavné mesto SR Bratislava
28. Máj 2024
pozemok pod garážou, parc. č. 13149/8 - zast.pl. Vo výmere 19 m2, k.ú. Nové Mesto
048802742400
6 080,00 € Dulanský Pavol Hlavné mesto SR Bratislava
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti 2024
MAGDG2400110
3 300,00 € Mládež ulice Hlavné mesto SR Bratislava
28. Máj 2024
Rekonštrukcia NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, realizácia doplňujúcich naviac prác III. etapa, Dod. č. 4
MAGSP2400019
145 096,18 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Máj 2024
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 110 Úprava vonkajších distribučných rozvodov VN-22kV a SO 111 Úprava vonkajších distribučných rozvodv NN k stavbe "Prekládka Trafostanice TS 0276", k.ú. Nivy, C-KN p.č. 21844/2, p.č. 21798
286507312300/0099
3 259,00 € Kalos, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava